Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Småfebøndene helt avgjørende for reiselivet

Stadig flere er opptatt av kulturlandskapets vaktmester: Sauen.

Det er en økende bevissthet i reiselivet om viktigheten av et åpent kulturlandskap, mener Bernt Bucher- Johannessen i HANEN. (Arkivfoto)
Det er en økende bevissthet i reiselivet om viktigheten av et åpent kulturlandskap, mener Bernt Bucher- Johannessen i HANEN. (Arkivfoto)

Nortura har i sommer aksjonert for at flere skal få øynene opp for betydningen av aktivt beitebruk.

Konsernet opplever nå at stadig flere også utenfor landbruket, ikke minst i reiselivet, framhever sauen og geitas innsats mot gjengroing og for et rikt biologisk mangfold.

Les mer: HANEN skal samarbeide med reiseguide

«Det beste eksemplet er kanskje Geiranger, der reiselivsbedriftene er krystallklare på hvor avgjørende viktig småfebøndene i området er for deres reiselivsprodukt», melder Nortura.

Lederen i næringsorganisasjonen HANEN – som representerer bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske – bekrefter dette bildet.

Profilerer beitedyras rolle

– Vi ser en økende bevissthet i reiselivsbransjen om viktigheten av et åpent kulturlandskap. Den bevisstheten har vært der en stund, men nå ser vi at flere også trekker fram viktigheten av å benytte råvarer i egne reiselivsprodukter. Småfenæringa er viktig for reiselivet, og da i særdeleshet på Vestlandet, sier HANEN-leder Bernt Bucher-Johannessen til Bondebladet.

HANEN har i overkant av 480 medlemsbedrifter over hele landet, og er i stadig vekst.

I Geiranger lokker Fjord Norge, landsdelsselskapet for de fire Vestlandsfylkene, blant annet med tur til Vesteråfjellet. Også der framheves beitenæringa: «Du går etter traktorveg i kulturlandskapet der sau, geit og lamaer beiter gjennom sommaren», heter det.

– Der beitedyra er borte, ser vi kraftig gjengroing. Det gir et helt annet bilde for folk og reiselivsnæringa. Å ha et aktivt beitebruk med småfe og storfe er viktig for hvordan naturen pleies og brukes, men også for bruken av produktene som dyra skaper gjennom melk og kjøtt.

– Gjensidig avhengighet

«Vi må klare å bruke mer av det kjøttet som sauen og geita representerer»

Daglig leder Bernt Bucher-Johannessen i HANEN
Annonse

Som kjent er det en krevende markedssituasjon på sau og lam, med vedvarende overskudd. Bucher Johannessen mener reiselivsnæringa kan og bør bidra med sitt for å bedre den situasjonen.

– Bransjen kan etterspørre den osten og det kjøttet som disse dyra representerer, slik at de inngår i mer helhetlige produkter i et høykostland som Norge. Enten det er en gård som er medlem av HANEN, eller et historisk hotell, så forventer turister – med de prisene vi har – å bli tilbudt mer helhetlige produkter. Det viktige her, er at produktene står i samsvar med en kultur og en tradisjon. Da får den besøkende en helt annen opplevelse.

Han mener det er viktig at reiselivet støtter opp om beitenæringa, blant annet ved å tilby sine gjester lokal mat. Er den lokal, kan bedriftene også ta andre priser.

– Det er en gjensidig avhengighet mellom beitenæringa og turistnæringa. Skal småfenæringa klare seg bedre, må den i større grad etterspørre at dens produkter tas i bruk av flere. Og skal vi klare oss bedre, må vi etterspørre det beitenæringa tilbyr. Vi ser en fantastisk utvikling på ost, og da må vi også klare å bruke mer av det kjøttet som sauen og geita representerer.

Noe på gang

Han viser til at utenlandske turister i Norge, og etter hvert også norske turister i eget hjemland, etterspør flere lokale og stedegne produkter.

Da må det lokale synliggjøres mer, mener han. Men noe er på gang:

– For eksempel har mange lokalmatprodusenter vært til stede på NRKs «Sommertoget». Det øker oppmerksomheten og etterspørselen etter lokale produkter. Ellers har vi et samarbeid med Tine, Nortura og Norsk Sau og Geit om Geit og kje-festivalen i Oslo. Da får folk vite mer om dyrene som kjøtt- og melkprodusenter, men også om beitehold. Selv rundt øyene i Oslofjorden bruker man småfe og geiter til å holde kulturlandskapet i hevd. Vi ser også at spisesteder nå bruker flere småfeprodukter i menyene. Denne satsingen er ennå ikke velorganisert, men den kommer.

Neste artikkel

Vil ikke røre prisnedskrivinga