Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever aksept for statlig forvaltning

Naturbruksalliansen forventer at rovviltnemndenes vedtak om felling av 32 ulver i vinter etterfølges. Alternativet er økt konfliktnivå, belastning i ulvesona og mange ynglinger, påpeker alliansen.

Naturbruksalliansen mener vedtaket i rovviltnemndene region 4 og 5 er en oppfølging av Stortingets bestandsmål for ulv. På bildet ses en ulv i Narvik vinteren 2019. Foto: Shutterstock/Gu1Ms
Naturbruksalliansen mener vedtaket i rovviltnemndene region 4 og 5 er en oppfølging av Stortingets bestandsmål for ulv. På bildet ses en ulv i Narvik vinteren 2019. Foto: Shutterstock/Gu1Ms

I et brev til Klima- og miljødepartementet onsdag denne uka, uttrykker Naturbruksalliansen sin støtte til vedtaket gjort av rovviltnemndene i region 4 og 5. Nemndene har tidligere vedtatt lisensfelling av 32 ulv innenfor revirene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og Rømskog.

– Nemndene anerkjenner belastningen

Et uttak i denne størrelsesordenen er også helt nødvendig for å nå Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år, mener alliansen. Den består av en rekke organisasjoner, deriblant Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norskog og Skogeierforbundet.

– Uttak av revirene uttrykker en anerkjennelse av den tunge belastningen for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen. Dette bidrar til en aksept blant befolkningen for statlig forvaltning - ikke bare når det gjelder ulv, men også andre arter, skriver alliansen i sitt brev til departementet.

Mener lavere uttak vil ramme også villsvinbekjempelsen

Med "andre arter", sikter de her til villsvin - en svartelistet art i Norge. Alliansen drar i brevet en kobling mellom villsvin og ulv:

"– Naturbruksalliansen erfarer motvilje mot å begrense villsvinets antall og utbredelsesområde, så lenge belastningen med ulv er stor. Ulven tar annet vilt, særlig hjortevilt, og interessen for å bevare villsvinet både som alternativt byttedyr for ulvens predasjon og som en jaktbar art vil dermed øke", skriver alliansen - og fortsetter:

"– Et uttak av ulv som ikke gjør det mulig å komme ned på Stortingets bestandsmål, vil skape motstand mot bekjempelse av villsvin, og kan ødelegge for en helt nødvendig strategi for å stoppe innvandring av en uønsket art i Norge."

Norge har som kjent en handlingsplan mot villsvin, som myndighetene tror og håper skal motvirke innførsel av den svært smittsomme og dødelige virussykdommen afrikansk svinepest. Bare for norsk svinenæring alene, er tapene ventet å bli på flere hundre millioner årlig om smitten først skulle nå Norge og norsk landbruk.

Annonse

Handlingsplanen, som ikke er en utryddelsesplan, er for øvrig blitt kraftig kritisert fra flere hold - ikke minst Norsvin. Norges innsats mot villsvin er tidligere også blitt refset i en foreløpig rapport fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Frykter mange nye ynglinger

Alliansen viser til at forvaltningens oppgave nå er å sikte seg inn på at bestandsmålet for ulv blir nådd neste år, og at nemndene i henhold til ny rovviltforskrit skal gjøre en samlet vurderig av bestandens status og forventede utvikling. De skal videre sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen.

– Mye tyder på at fjorårets uttak har vært for lavt, og at vi det siste året har fått mange pardannelser. I alt ble det registrert syv pardannelser i 2020. Dette sannsynliggjør mange ynglinger i kommende år, skriver alliansen.

Avgjøres før jul

Blir nemndenes vedtak stående, har alliansen tro på oppnåelse av Stortingets bestandsmål for ulv, og et mindre rovdyrtrykk for dem som lever og driver næring i de utsatte områdene. Men: Det er også i år Klima- og miljødepartementet som får det siste ordet, siden vedtaket er klaget inn.

Departementets vedtak om vinterens lisensfelling, skal treffes før året er omme. I seinere år er det blitt tradisjon at nendenes vedtak overprøves i departementet få timer før lisensjakta skal starte på nyåret. Det har skapt årlige, store demonstrasjonstog gjennom Oslo sentrum.

Neste artikkel

Vil at døde mink skal graves opp igjen