Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– I praksis totalforbud mot nydyrking

Sp mener innstillingen om myrdyrkingsforbud gir en altfor snever mulighet til dispensasjoner.

Stortingets næringskomité har nå avgitt sin innstilling i saken om forbud mot nydyrking av myr. Sp og Ap er imot et forbud, og mener dispensasjonsadgangen bare er byråkratisk. Foto: Nibio

Næringskomiteen avga torsdag sin innstilling i saken om forbud mot nydyrking av myr. Komiteens flertall (Høyre, Frp, V og KrF) ønsker imidlertid å gi dispensasjon i flere tilfeller, og mener at følgende muligheter til dispensasjon bør vektlegges i en ny forskrift:

1. Dispensasjon vil kunne gis i «særskilte tilfeller», og dispensasjonsordningen som skal foretas av kommunen skal knyttes opp mot søkers behov.

2. Dispensasjon kan gis når eieren mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, utbygging, samferdselstiltak eller lignende.

3. Dispensasjon kan gis i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.

4. Dispensasjonsadgangen skal bygge på vurderinger knyttet til myrarealets størrelse, arrondering, tilgang på andre dyrkingsarealer og om det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkningsmetoder.

5. Søkeren må dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning.

Sp: – Snevert og byråkratisk

Lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), er sterkt kritisk til innstillingen.

Annonse

– I praksis er dette et totalforbud mot nydyrking av myr. Dispensasjonsadgangen som regjeringspartiene går inn for, er snever og byråkratisk. Dette stikk i strid med signalene som er gitt i media fra regjeringspartiene, sier Pollestad i en pressemelding.

Han mener forbudet mot nydyrking av myr, vil ramme muligheten til nydyrking i store deler av landet. Særlig i Nordland og Møre og Romsdal er konsekvensene store, påpeker Sp-politikeren.

– H, FrP, KrF og V gjør et stort inngrep i den private eiendomsretten og reduserer muligheten til å produsere mat. Det mest absurde er at regjeringspartiene går mot å dyrke mat på myr, men det skal fortsatt være lov å bygge parkeringsplasser og kjøpesenter på myr. Dette er symbolpolitikk, kun egnet til å plage folk, sier Pollestad.

Også Ap er imot et forbud mot nydyrking av myr. Partiet er mellom annet usikker på hvorvidt et forbud vil gi en klimaeffekt, og mener dessuten at nevnte unntak fra forbudet er «byråkratiske».

Vil utrede mer

Komiteens flertall har også sett på saken som vanskelig. Flertallet understreker i innstillingen at det bør utredes om et forbud mot omdisponering av myr som klimatiltak, med forskriftsfestet regelverk for dispensasjonsadgang, bør gjelde alle samfunnssektorer og ikke bare for landbruket.

Flertallet påpeker også at uttak av torv ikke reguleres av nydyrkingsforskriften, men reguleres som mineraluttak etter plan- og bygningsloven. Slikt uttak omfattes dermed ikke av det foreslåtte forbudet.

Saken sluttbehandles i Stortinget 11. april.

Neste artikkel

Pollestad: – Dette blir som avholdsmannen som skal boikotte brennevin