Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Føler seg overkjørt av myndighetene

Myndighetene gjør som de vil, mener Jon Øivind Røed i Vestby.

Jon Øivind Røed føler seg maktesløs fordi myndighetene til sjuende og sist gjør som de vil ved utbygging av infrastruktur. Han har mottatt kilovis med dokumenter fra det offentli ge de siste årene.

Gården Røed Nedre ligger i Vestby i Akershus, med E-6 og jernbanen som nærmeste nabo. Da motorveien ble bygd fra 1995 og utover spiste den 128 dekar av eiendommen, hvorav 93 daa flat og god dyrka mark.

Rett på andre siden av veien ruver det enorme Asko-lageret til Norgesgruppen. Vestby sentrum ligger heller ikke langt unna, så Røed Nedre er virkelig jordbruk i et pressområde.

– Vi fikk 1,4 mill. kroner i erstatning etter veibyggingen. Resultatet er et oppdyrket massedeponi på 97 daa. Jorda på deponiet er fortsatt tungdrevet med usikkert avlingsnivå, og jeg plukker stein den dag i dag. Leieinntektene på denne jorda er redusert med ca. 14.000 kr i året, og jeg ville ikke betalt full leiepris selv heller for tilsvarende jord, sier Røed.

Han har leid bort jorda og jobber som anleggsgartner, men har et sterkt engasjement som grunneier.

Høyspentmaster

Da Hafslund Nett i 2015 bestemte seg for å framføre høyspentlinje og plassere sju master på eiendommen forsøkte han å ta opp kampen om erstatning. Men Røed ble forelagt en avtale med tilbud om erstatning etter standardsatser på 15 000 kroner per mast på dyrka mark og 7 500 per mast i skog.

Hvis han ikke undertegnet ville Hafslund Nett fremme saken rettslig, de hadde ekspropriasjonsrett. Han hadde i realiteten ikke noe valg.

Opprinnelig var høyspentlinja planlagt på andre siden av motorveien. Da kom den i veien for et planlagt industriområde, og ble flyttet over til bøndene på andre siden av veien.

På et tidspunkt var det også på tale å grave ned høyspenten for ikke å skjemme kulturlandskapet. Det hadde vært den beste løsningen, men ble ikke noe av, sier Røed.

Utbygging på Røeds eiendom

E6 motorvei

Høyspentlinje med 7 master, med byggeforbud på 25 meter på hver side av linja

Fraskilt tomt ble tilnærmet verdiløs ved omregulering

Møkk i overløpet fra kommunal pumpestasjon går rett i bekken

Tok tre år å få byggetillatelse for kårbolig

– Ca. 40 grunneiere er berørt av høyspentlinja på ca. 22 km. De leverte «et helt ark med klager», men samtlige klager og innsigelser ble avvist av Olje- og energidepartementet. Ikke én klage ble hensyntatt, det vitner om overkjøring, sier Røed.

Varige driftsulemper

– Vi blir påført varige driftsulemper for en symbolsk sum. I tillegg er ca. 40 daa av eiendommen verdiløs for all framtid fordi det er byggeforbud 12,5 meter på hver side av kraftlinja. I tillegg blir det et 25 meter bredt belte gjennom skogen som aldri blir produktivt igjen. Jeg har et industriområde på 1.400 daa som nabo, men siden høyspentlinja går på min side langs hele grensa er muligheten for å realisere verdier kraftig redusert for all framtid, sier Røed oppgitt.

Når det gjelder slitasje på gårdsveier har han kommet til enighet med Hafslund om betaling for istandsetting.

Verdiløs tomt

Da Jon Øivind var 19 år, sa faren hans at «nå er gården sikra i framtiden». Etter farens død i 1995 forsto sønnen poenget: I 1988 hadde faren skilt ut en tomt på 2,2 daa sør på eiendommen.

Tomta er tatt ut fra landbruk, har eget gårds- og bruksnummer, og står fortsatt i Kartverket som annet formål.

I 2015 vedtar Vestby ny kommuneplan. Kommunen regulerer store områder til utbygging av boligfelt og industri. Samtidig fjerner de med et pennestrøk tidligere regulerte tomter som ikke inngår i ny kommuneplan. Resultatet er at Røeds tomt mistet sin verdi som boligtomt.

Med et klubbeslag i kommunestyret blir tomta omgjort til LNF-område, og bortimot verdiløs. Til alt overmål har Hafslund plassert en av høyspentmastene midt på tomta til 7.500 kroner i erstatning.

– Som grunnleier mottok jeg ingen varsel. Ved henvendelse til kommunen fikk jeg til svar at reguleringsplanen var lagt ut i lokalavisa og på nett. Jeg hadde ikke protestert, og dermed hadde jeg godtatt planen. Men hvem følger med på alle reguleringsplaner i en kommune hvor det årlig bygges boliger og industri på hundrevis av dekar, spør Røed.

Han sammenligner å skille ut en boligtomt med å sette penger i banken. – Du kaster ikke pengene etter noen år selv om du ikke har brukt dem, sier han.

Kloakkutslipp ved driftsstans

I 1996 kjøpte Vestby kommune 600 dekar av en nabo og la ut til industri. Vann- og kloakkledninger ble gravd tvers over jorder og gjennom skog på Røeds eiendom. Det ble satt opp pumpestasjon på oversiden av eiendommen.

«Jeg aksepterer ikke å sitte igjen med ulemper og tap på eiendommen for all framtid»

Grunneier Jon Øivind Røed, Vestby
Annonse

– Uten at vi visste noe ble det gravd overløp fra pumpestasjonen og ned i en mindre åpen grøft i skogen vår. Ved driftsstans på pumpestasjonen renner det møkk i overløpet og ned i bekken. Da snøen smeltet en vår hang det rester etter møkk og papir i busker langs bekken. Dette gjelder mange pumpestasjoner rundt omkring, ved overløp renner kloakken i nærmeste bekk.

– Likevel krever kommunen at gårder og frittliggende boliger må sette ned renseanlegg til godt over 100.000 kroner. Bønder blir dessuten pålagt å anlegge soner mot bekker og utarbeide gjødselplaner. Samtidig slipper det offentlige møkk rett i bekken. Det er dobbeltmoral, mener Røed.

Han sendte nylig et brev til Vestby om saken som ennå ikke er besvart.

Skjemmende?

Da han planla å bygge kårbolig langs veien ned til tunet for noen år siden ble situasjonen på mange måter snudd på hodet. Det tok tre år å få godkjent byggesøknaden. En av innvendingene var at den enetasjes bygningen var skjemmende i kulturlandskapet, sier Røed, og ser ut på motorveien, industriområdet og den 15 meter høye stålmasta rett bak låven. Kårboligen sto omsider ferdig i 2002.

Gjør som de vil

Jon Øivind Røed tror ikke at offentlige etater eller bedrifter bryter lover og forskrifter, men mener at lovverket er tilpasset det offentlige. Han klager heller ikke på ansatte som gjør jobben sin.

Men han reagerer på at systemet og framgangsmåten er slik at grunneierne får hele ulempen ved omreguleringer. Han tror det er mange som opplever dette.

– Den røde tråden er at myndighetene til sjuende og sist gjør som de vil. Det gjør meg forbannet, frustrert og lei. Det er slitsomt, og går ut over livskvaliteten. Tanken på bare å gi opp og selge er nærliggende, men jeg er for interessert i jordbruk. Tidligere drev jeg 730 daa medregnet leiejord, men nå leier jeg bort jordene på 270 daa. Jeg fikk rett og slett avsmak etter møtene med systemet, sier Røed.

Blir ikke verdsatt

– Er det ikke slik det er å drive jordbruk i pressområder?

– Det er ikke riktig at bønder skal sitte igjen med varig driftsulempe og varig verditap. Myndighetene herser med mulighetene til å realisere verdiene på gården. Jeg forstår at det er arealpress, og at verden må gå videre. Men jeg aksepterer ikke å sitte igjen med ulemper og økonomisk tap på eiendommen for all framtid.

Han innrømmer at han blir påvirket som person. Føler at han blir trykket ned, og at det han gjør ikke blir verdsatt. Det koster tid og penger å holde eiendommen i orden. Han går og tenker hele tiden. Det gnager, og han er redd for å bli en kverulant.

– Jeg vil ikke virke sutrete, men føler at jeg fullstendig mister råderetten over egen gård og grunn. Vil du ikke så skal du, sier Jon Øivind Røed.

Kabel ble utredet av Hafslund

– I 2007 fremmet noen grunneiere på vestsiden av E6 (Røeds side av veien) et forslag om et alternativ øst for E6. Alternativet ble utredet av Hafslund Nett, men forkastet fordi denne traseen ville blitt lenger, dyrere og berørt flere grunneiere. To vestlige alternativer ble utredet, og linjen langs E6 ble konsesjonsgitt og bygget, opplyser kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett AS.

– Alternativet med kabel ble også utredet, men jordkabel er mange ganger dyrere enn luftnett og det er kun i spesielle tilfelle dette pålegges av NVE. Kostnadene skal til synende og sist hentes inn via abonnentenes nettleie, legger han til.

Hver klage vurdert

Olje- og energidepartementet (OED) behandlet fem klager på den aktuelle kraftledningen i oktober 2014. Klagevedtaket, som Bondebladet har fått oversendt, viser at hver klage ble vurdert individuelt.

Vestby kommune har ikke ønsket å kommentere saken.

LES hele saken i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Vil ha strengere krav til lagring av matjord