Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre sau rovvilt-erstattet i Oppland

640 færre sau og lam på utmarksbeite er rovvilterstattet i innlandsfylket det siste året.

I 2017 ble det i Oppland erstattet rundt 3 200 dyr. I 2018 har tallet falt til 2 560 erstattede dyr, viser nye tall fra Fylkesmannen i Oppland.

Fylkesmannen viser til at tapsreduksjonen er sammenfallende med den markerte nedgangen man ser i meldte og påviste skader av fredet rovvilt i løpet av beitesesongen. Vi må tilbake til første halvdel av 1990-tallet for å finne lavere tap enn i 2018.

Det er behandlet 236 søknader (255 søknader i 2017) om rovvilterstatning i 2018. Dette er om lag 20 prosent av småfebrukere i Oppland.

Annonse

Det meste av nedgangen skyldes reduserte krav og erstatninger til ulv. Det er også en nedgang i omsøkte/erstattede gaupeskader fra 2017 til 2018. Det er en svak oppgang på det som er erstattet som tap til jerv. På de andre artene, er det kun mindre endringer.

Av enkeltkommuner, er det særlig Lesja og Øyer som har markert økning i erstattet tap til fredet rovvilt i 2018. De øvrige kommuner har mindre endringer eller en markert nedgang.

Av de erstattede dyrene, var om lag 6 prosent påvist tatt av rovvilt, mot 14 prosent i 2017. De resterende er sannsynliggjort som tatt av rovvilt med bakgrunn i kriterier som er gitt i en egen forskrift om erstatning for rovviltskader, påpeker Fylkesmannen.

Neste artikkel

– Forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene fungerer ikke etter hensikten