Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– En seier for jordvernet

Går mot utkast til lovendring for plan- og bygningsloven.

Flertallet i energi- og miljøkomiteen mener det er svært uheldig at dispensasjonsregelverket skal endres, ved at det vil være opp til den enkelte kommune å bestemme om en sak er av nasjonal eller regional interesse. (Arkivfoto fra jordvernaksjon utenfor Stortinget)

Energi- og miljøkomiteens flertall, med medlemmene fra Ap, KrF, Sp, V, SV og MDG, mener at forslaget «§ 19–1 Søknad om dispensasjon» begrenser statlige og regionale myndigheter sin adgang i å gi uttalelse i forbindelse med dispensasjon.

Les mer: Deler ut jordvernpris

Flertallet mener det er svært uheldig at dispensasjonsregelverket skal endres, ved at det vil være opp til den enkelte kommune og eget skjønn å bestemme om en sak er av nasjonal eller regional interesse.

Honnør fra Bondelaget

Flertallet mener videre at vedtatte planer kan settes til side uten viktige muligheter for medvirkning av myndigheter, og at andre blir hørt når det skal søkes om dispensasjon fra plan.

– Dette er en seier for jordvernet, sier seniorrådgiver Toril Wikesland i Norges Bondelag, som gir honnør til flertallet i komiteen.

– De har sett at det foreslåtte endringsforslaget, som la opp til en type forenklinger og større grad av fritt skjønn knyttet til dispensasjonsmuligheter og endringer av vedtatte planer, ville forringe jordvernet ytterligere, sier hun.

Jordvern av stor betydning

Flertallet går imot regjeringens forslag til endringer i pbl. §§ 19–1 og 19–2. Flertallet mener det er viktig å opprettholde vurderingstemaene «konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet i lovteksten.

«Det gjenstår en god del til det er etablert en tydelig praksis som viser at jordvernet skal prioriteres»

Toril Wikesland i Norges Bondelag
Annonse

Les mer: Krever fortgang i jordvern-satsingen

Flertallet finner det videre viktig å synliggjøre at jordvern er av stor betydning. De foreslår derfor følgende inntatt i § 19–2 nytt tredje ledd «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet».

– Ikke tilstrekkelig vern

Det er ikke bra at det var satt som en forutsetning i lovforarbeidet at nasjonale interesser sikres via nasjonale førende dokumenter. Det er videre viktig med en streng praksis på hva som regnes som viktige samfunnshensyn, mener Wikesland.

– Dette er jo helt feil når det gjelder jordvern. Det er ikke klare føringer eller tydelig praksis for å sikre matjord i arealplanprosesser. Det er nettopp det som er problemet. Jordvern har ikke tilstrekkelig vern i lovene, og nedprioriteres altfor ofte når kommunene skal balansere jordvern mot arealbehov til boligbygging og annen infrastruktur. I slike avveininger taper nasjonale interesser, som oftest i konkurransen med lokale økonomiske interesser, sier hun.

Det er bra at flertallet setter ned foten og tydeliggjør at jordvern er en nasjonal interesse og at all omdisponering berører dette, mener seniorrådgiveren.

– Men det gjenstår en god del til det er etablert en tydelig praksis som viser at jordvernet skal prioriteres, sier Wikesland.

Neste artikkel

Sp og Ap øker ulvepresset på Erna