Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevelferdsloven ut på høring

Regjeringen har foreslått tre endringer i dyrevelferdsloven. Forslaget er nå lagt ut på høring.

Regjeringen ønsker blant annet en presisering av ordlyden i dyrevelferdslovens bestemmelse om avl. På bildet sees avlsvær hos NSG Hordaland avlsstasjon, Blindheim. Illustrasjonsfoto (arkiv): Bondebladet
Regjeringen ønsker blant annet en presisering av ordlyden i dyrevelferdslovens bestemmelse om avl. På bildet sees avlsvær hos NSG Hordaland avlsstasjon, Blindheim. Illustrasjonsfoto (arkiv): Bondebladet

Landbruks- og matdepartementet foreslår i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Lovendringen gjelder avl, kostnader ved gjennomførte pålegg og vedtak, og behandling av personopplysninger, opplyser Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider mandag 21. desember.

Endringsforslagene skal ut på høring, med en høringsfrist satt til 15. februar 2021.

Her er de tre endringspunktene regjeringen foreslår tas inn:

1. Departementet foreslår en presisering av ordlyden i paragraf 25 (om avl) slik at det tydelig framgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet av bestemmelsen - og at disse kan pålegges plikter for å ivareta formålet med bestemmelsen.

I bestemmelsens første ledd heter det: "Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse."

Annonse

– Departementet ser et behov for å presisere bestemmelsen slik at det kan stilles krav for hva avlsplaner for storfe, småfe og hest skal inneholde om arvelige lidelser, og at det kan stilles tilsvarende krav til dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber for øvrige dyrearter. Denne presiseringen vil også gjøre plikter mer forutsigbare for aktuelle parter, som i sin tur vil føre til en tydeligere rettstilstand, skriver regjeringen i sin begrunnelse for den ønskede presiseringen i pararaf 25.

2. Endring av paragraf 32 fjerde ledd, slik at bestemmelsen om refusjon for gjennomføring av unnlatt pålegg omfatter alle personer som kan få et pålegg rettet mot seg etter dyrevelferdsloven.

3. Personopplysninger: Gjelder paragraf 36, om etablering av dataregistre.

Regjeringen foreslår å endre paragraf 36 første ledd, samt legge til en ny paragraf 36 a. Den forslåtte endringen av paragraf 36, vil innebære at andre setning i bestemmelsens første ledd fjernes.

For å regulere behandling av personopplysninger, foreslås det isteden å opprette en ny bestemmelse i paragraf 36 a. Endringsforslaget har sin bakgrunn i den nye personopplysningsloven fra 2018.

Neste artikkel

Riktig av dommeren i Oslo tingrett