Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Barkbillene svermer i varmen

Varmen den siste tiden gjør at faren for barkbilleangrep på skog øker. Hogd gran bør fraktes ut av skogen så fort som mulig.

Granbarkbille, også kjent som Ips typographus. Foto Shutterstock.
Granbarkbille, også kjent som Ips typographus. Foto Shutterstock.

Nibio melder om at fangsten av barkbiller i noen områder har vært stor i andre felleperiode (19. mai–9. juni). Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog. Billene angriper først og fremst tørkestresset skog, samt tømmerlunner og vindfall.

Få tømmeret ut av skogen

Bærekraftforskriften er klar på at tømmerkjøper må sørge for at alt hogd grantømmer er transportert ut av skogen innen 15. juli. Nibio og Landbruksdirektoratet oppfordre om at grantømmer i lavereliggende områder av Østlandet blir transportert ut av skogen så tidlig som mulig.

Siden mengden av biller ved inngangen til 2020 var relativt moderat, og vårmåneden kjølig og fuktig, er ikke situasjonen kritisk ennå. Men det er all grunn til å følge med på situasjonen og iverksette tiltak ved behov.

Annonse

Det mest målrettete tiltaket er å gjøre noe med granvirke som er angrepet nå, før nye avkom blir flyveklare. Skogeiere bør befare aktuelle områder som flatekanter, eldre granskog på middels og høy bonitet, eller arealer med gran der sunnheten generelt er dårlig.

Omfattes av tilskuddsordningen

Den midlertidige forskriften for å opprettholde hogstaktivteten i skogbruket i 2020 åpner for at skogeier kan søke om tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad. Et av tiltakene som omfattes av tilskuddsordningen er vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene.

Neste artikkel

Lokale markblomster gir biene best hjelp