Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

1 av 3 bønder uten jordbruksinntekt

31 prosent av landets gårdbrukere stod i 2017 uten positiv jordbruksinntekt. Sauebøndene kommer dårligst ut.

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk lå i 2017 på 200 600 kroner. Men nær 1 av 3 norske bønder ble stående uten positiv jordbruksinntekt dette året, viser nye tall. Foto: Shutterstock

Mandag slapp Statistisk sentralbyrå 2017-tallene for inntekt og gjeld i norsk jordbruk. Oversikten viser at hele 1 av 3 gårdbrukere dette året stod uten noen positiv jordbruksinntekt.

Tungt for sauebøndene

Ser man på de enkelte produksjonene, er det sau, «øvrige grovfôretende dyr» og «øvrige jordbruksvekster» som kommer aller dårligst ut på dette området. Innenfor alle de tre produksjonene, stod mer enn 40 prosent av gårdbrukerne uten positiv jordbruksinntekt i 2017.

Statistikken viser også at de store forskjellene i næringsinntekt mellom de ulike produksjonene har vedvart. Sauebøndene hadde lavest næringsinntekt fra jordbruket, med et gjennomsnitt på 84 000 kroner. I den andre enden av skalaen, finner man dem som driver med melkeproduksjon på storfe og svin/fjørfe. Der lå gjennomsnittlig næringsinntekt på mer enn 400 000 kroner.

– Hovedårsaken til at sauebøndene kommer så dårlig ut, er utvilsomt markedssituasjonen. Når det er ubalanse i de fleste produksjoner, slår det automatisk ut på prisen, som i neste runde slår ut på bondens inntekt, sier leder Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit til Bondebladet.

– Nå er bunnen nådd

For saueæringa, mener han imidlertid at det nå bare kan gå én vei: Oppover.

– Jeg har stor tro på at bunnen nå er nådd. Den siste prognosen fra Nortura, viser at vi vil få en underdekning i 2019 – spesielt på lam. Også på sau er det gjort grep. Vi produserer ikke noe mer sau i sauenæringa nå enn vi gjorde før. Problemet er snarere det lageret vi har dratt med oss fra det foregående året, sier han.

Annonse

Berntsen mener 2019-produksjonen per nå, er en produksjon næringa bør forsøke å holde seg til framover.

Den siste totalmarkedsprognosen fra Nortura, viser for sauenæringas del et forventet underskudd på 600 tonn sau/lam i 2019. Reguleringslageret ved inngangen til året var imidlertid på 3 000 tonn, slik at det fortsatt er en ubalanse i markedet.

– For å komme i balanse og kunne komme ut av den vanskelige situasjonen med mye sau på reguleringslager, er det helt nødvendig med en svak underdekning nå i 2019. Dette gir oss håp om bedret markedsbalanse for sau og lam til neste år, sa Norturas direktør for Totalmarked kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg da Nortura var ute med sin 2019-prognose i januar.

– Så snart vi får kontroll på markedet, som ting nå tyder på, tror jeg vi vil oppnå et oppsving igjen også inntektsmessig, sier Berntsen.

Gjelda ned

SSB-tallene viser for øvrig at norske gårdbrukeres samlede gjeld har gått litt ned. I 2017 var totalgjelda på 82,3 milliarder kroner, noe som er 820 millioner mindre enn året før.

Gjelda per gårdbruker var 2,16 millioner, en økning på 25 000 kroner fra året før.

For sauebønder, var snitt-gjelda på 1,3 millioner, mens den lå på over 5 millioner for bruk med driftsformene svin/fjørfe og blanda husdyrproduksjon.

Neste artikkel

– Vi jobber hardt for alle bønder