Dette er et annonseprodukt fra Tun Media produsert etter gjeldende retningslinjer

Annonse

Grovfôranalyser gir faktabasert fôring

Med oversikt over tilgjengelige fôrressurser kan du lage en god plan for vinterens fôring.

Oversikt over egen produksjon gir grunnlag for å kjøpe inn riktig type og mengde tilleggsfôr. Kjenner du de ulike fôrkvalitetene, kan du lettere sette opp en plan for å disponere tilgjengelig fôr gjennom vinteren.

Vit hva du fôrer med

Mye har vært skrevet om at avlingene mange steder i landet er unormalt små som følge av tørken, men det trenger ikke nødvendigvis å bety at fôret er av dårlig kvalitet. Mye av det fôret som er høstet så langt i år, er høstet under gode forhold, med god tørk og høyt tørrstoffinnhold. Tidlig førsteslått har ofte en positiv innvirkning på fôrets innhold av protein og energi, men vi vet fra tidligere at variasjonen er stor. Selv om avlingene er altfor små, kan det som faktisk er høstet ha bedre kvalitet enn først antatt.

Analyser av grovfôret er viktig for å vite hva man fôrer med, både når det gjelder næringsinnhold, gjæringskvalitet og hygienisk kvalitet. Når grovfôrtilgangen er begrenset og andre fôrkilder enn normalt tas i bruk, blir dette ekstra viktig. Dyras næringsbehov kan dekkes med mange ulike fôrslag, men det forutsetter en riktig sammensetning av fôrrasjonen. Basisen i fôrrasjonen er ditt egenproduserte grovfôr. Grovfôranalysene hjelper deg med en oversikt over mengde og kvalitet på dette fôret. Resultatene kan så brukes som grunnlag for å vurdere type og mengde tilleggsfôr som må kjøpes inn.

Struktur i fôret er viktig

Til dyr som er utviklet for hovedsakelig å spise gress, kan ikke manglende grovfôr ukritisk erstattes med økt kraftfôrmengde. Dyra er avhengig av struktur i fôret for at fordøyelsen skal fungere normalt. Behovet for struktur kan dekkes gjennom fôring med halm. Ubehandlet halm inneholder lite energi og protein, så ved økt mengde halm i rasjonen, må eventuelt kraftfôrmengden økes for å dekke dyras behov. Dersom halmen behandles, vil fôrverdien øke betraktelig, og for mange vil halm være en viktig fôrressurs denne vinteren.

For liten andel grovfôr i fôrrasjonen kan medføre både nedsatt produksjon, helseproblemer og redusert dyrevelferd for både hest og drøvtygger. Fôrrasjonen må balanseres slik at behovet for både struktur og næringsinnhold dekkes, samtidig må den hygieniske kvaliteten på halmen være god. Grovfôranalyser gir deg et viktig hjelpemiddel for å vurdere den totale rasjonen.

Eurofins Agro

Eurofins Agro er landets ledende laboratorium for landbruksanalyser.

Grovfôranalyser er en av våre spesialiteter, og vi tilbyr ferdige analysepakker som dekker ditt behov:

Næringsinnhold

Mineraler/mikromineraler

Gjæringskvalitet

Hygienisk kvalitet

Spør etter gratis prøve­emballasje hos din rådgiver, hos Norgesfôr eller hos mange av Felleskjøpets anlegg.

Ta gjerne kontakt på grovfôr@eurofins.no eller på telefon 92 23 99 99 for ytterligere informasjon. Les mer på www.eurofins.no

Innkjøpt fôr

I disse dager jobber mange bønder og hesteeiere på spreng for å sikre dyrene nok mat gjennom vinteren. Markedet for grovfôr er hett, og det er uten tvil selgers marked. Det finnes mange seriøse tilbydere av godt grovfôr, men å forutsi kvaliteten på plastpakket fôr er dessverre ingen enkel oppgave. Det er derfor viktig ved kjøp av fôr at det enten følger med et analysebevis som beskriver det innkjøpte partiet, eller at kjøperen selv sender inn en grovfôrprøve til analyse.

Annonse

Husk at analysebevis fra utenlandske labora­torier kan oppgi analyseresultatene i andre enheter enn dem vi er vant til i Norge. Et eksempel på dette er fôrets innhold av energi. I Norge er vi vant til at energiinnholdet til drøvtygger oppgis både som fôrenhet melk (FEm) og som MJ (nettoenergi). Andre land bruker også MJ som enhet, men det kan variere om energiinnholdet oppgis i nettoenergi, fordøyelig energi eller omsettelig energi. Dette er det viktig å være klar over, særlig dersom du ønsker å bruke analyseresultatene i de forskjellige fôrplanleggingsverktøyene som finnes på markedet. Når du skal bruke resultatene, er det også viktig å være bevisst på om analysene er utført etter godkjente analysemetoder. Dette gjelder enten fôret skal brukes til hest eller til drøvtygger, så her gjelder det å være våken.

Prisen bør gjenspeile fôrets kvalitet, både med tanke på innhold av energi og hygienisk kvalitet. Høy vekt på ballen er ingen sikkerhet for at den inneholder mye tørrstoff eller mye næring og energi (FEm). Likevel prissettes ofte ballene per ball eller per kilo fôr, når de egentlig bør prissettes per fôr­enhet melk (FEm) eller fôrenhet hest (FEh). Her finnes det mange ulike modeller for prissetting, ta kontakt med din rådgiver for bistand til en riktig vurdering.

Grovfôranalyser

Du finner mer informasjon om grovfôranalyser til hest og drøvtyggerwww.eurofins.no

Her finner du også en beskrivelse av uttak av grovfôrprøver, samt de bestillingsskjemaene du trenger

Ta gjerne kontakt på grovfôr@eurofins.no eller på telefon 92 23 99 99 for ytterligere informasjon. Les mer på www.eurofins.no

Pass på gjæringskvaliteten

Produksjonen av ensilage avhenger av at graset vi høster, gjennomgår en kontrollert fermentering eller gjæringsprosess. Målet med gjæringsprosessen er å sikre et lagringsstabilt fôr, der næringsstoffene bevares på en god måte. En vellykket gjær­ing gir i tillegg et smakelig fôr som dyra gjerne vil ha. For høytytende dyr kan god gjæringskvalitet være avgjørende for å sikre fôropptak nok til å opprettholde produksjonen på ønsket nivå. Analysen for gjæringskvalitet gir svar på fôrets innhold av gjæringsprodukter, som organiske syrer og ammoniakk, og er et godt tillegg til analysen av næringsinnhold.

Sjekk fôrets hygieniske kvalitet

Hygieniske analyser brukes for å påvise mikroorganismer, som bakterier, mugg og gjærsopp, i fôret. Dårlig hygienisk kvalitet på fôret kan gi dårlig lagrings­stabilitet, redusert fôropptak, eller i verste fall ha negativ påvirkning på dyras helse og reproduksjon. For de som driver melkeproduksjon, er det også viktig å tenke på at fôr er hovedkilden til sporer i melk. Det kan være lønnsomt å ta en ekstra sjekk på fôr som kommer utenfra, der en ikke kjenner alle sidene ved produksjonen.

Kunnskap gir kvalitet

2018 har vært annerledesåret der lite gikk som planlagt for veldig mange. Nå gjenstår det å gjøre det beste ut av de ressursene man sitter igjen med. Skaff deg kunnskapen du trenger om de fôrressursene du har tilgjengelig, slik at du kan lage en god og faktabasert plan for fôring frem til neste grovfôrsesong.

Neste artikkel