Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ta ut flere bukker for å bekjempe skrantesjuke

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

Anbefalingen er nå levert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som vil ta avgjørelsen om tiltak. Bildet viser uttak av villrein på Hardangervidda. (Foto: Petter Braaten, SNO/Miljødirektoratet)
Anbefalingen er nå levert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som vil ta avgjørelsen om tiltak. Bildet viser uttak av villrein på Hardangervidda. (Foto: Petter Braaten, SNO/Miljødirektoratet)

Direktoratene har nylig levert sin anbefaling om håndtering av skrantesjuke til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Målet er å begrense, og om mulig utrydde, den dødelige sykdommen, skriver Mattilsynet.

– Mattilsynet og Miljødirektoratet har i vår felles anbefaling lagt vekt på at det fremdeles er et håp om å utrydde smitten fra norske hjortedyrbestander. Vi står nå ved et veiskille i håndteringen av skrantesjuke. Hvis vi ikke kommer i gang tidlig nok med omfattende tiltak, vil vi sannsynligvis måtte gi avkall på muligheten for å utrydde sykdommen, sier Ingunn Midttun Godal, adm. direktør i Mattilsynet.

Slik situasjonen er nå, mener direktoratene at det ikke er grunnlag for å ta ut hele villreinstammen på Hardangervidda.

Bukker eldre enn 3,5 år

– Norge har et spesielt ansvar for villreinen i Europa, og vi ser kraftige tiltak som nødvendig for å ha en frisk bestand av både villrein og andre hjortedyr i framtiden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Et svært viktig tiltak for å bekjempe skrantesjuke er å redusere andelen voksen bukk eldre enn 3,5 år til et minimum.

Siden voksne bukker beveger seg over store områder og har høyere forekomst av skrantesjuke enn simler og ungdyr, er uttak av voksen bukk ekstra viktig for å redusere smittefaren.

I tråd med VKM sine anbefalinger, mener Mattilsynet og Miljødirektoratet at en slik reduksjon av voksen bukk er viktig å gjennomføre allerede i løpet av 2021.

Mange ulike tiltak

For å nå målet om å bekjempe, og om mulig utrydde, skrantesjuke, anbefaler Mattilsynet og Miljødirektoratet blant annet å:

Hindre at villrein går mellom Hardangervidda og andre villreinområder

Legge til rette for at villreinen bedre kan utnytte sine respektive områder

Raskt ta ut syke dyr

Redusere eller holde bestandene av elg, hjort og rådyr rundt Hardangervidda på et lavt nivå

Stille krav til bruk av salt til beitedyr

Videreføre regler om å dekke til slakteavfall under jakt i områder med skrantesjuke.

– Det er den samlede effekten av tiltakene som blir avgjørende for resultatet, understreker Ingunn Midttun Godal.

Generell bestandsreduksjon

Direktoratene anbefaler også en generell bestandsreduksjon på Hardangervidda. Bestandsreduksjon gjør at færre dyr kan bli syke og mindre smitte vil skilles ut i miljøet.

Reduksjonen bør i all hovedsak bestå av voksne dyr siden disse er viktigst å ta ut med hensyn til risiko for smitte, innhenting av kunnskap og bestandsreduserende effekt.

Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker et samarbeid med lokal villreinforvaltning og at mest mulig av uttaket skjer gjennom jakt. Direktoratene vil etter jakta vurdere om ekstraordinære uttak er nødvendig for å nå målet om å utrydde sykdommen.

Neste artikkel

God oppslutning om testing av skrantesjuke