Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SmartForest skal styrke drift og konkurransekraft i skognæringa

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen. Prosjektet har en kostnadsramme på 234 millioner kroner

Drone under arbeid i skogen. En digital revolusjon skal transformere informasjon og dataflyt om blant annet skogressurser og skogskjøtsel, mener divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen i Nibio. (Foto: Stefano Puliti, Nibio)
Drone under arbeid i skogen. En digital revolusjon skal transformere informasjon og dataflyt om blant annet skogressurser og skogskjøtsel, mener divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen i Nibio. (Foto: Stefano Puliti, Nibio)

Nibio, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.

Målet med samarbeidet er å styrke bærekraftig drift og konkurransekraft i skognæringa gjennom en ‘digital transformasjon.’ Økt effektivitet forventes også som resultat av samarbeidet, skriver Nibio i en pressemelding.

– Vi ønsker å bedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon. Den skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser, sier divisjonsdirektør i Nibio, Bjørn Håvard Evjen.

Prosjektleder Rasmus Astrup i Nibio foran og Stefano Puliti, Nibio med drone. Bak (f.v.) divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen i Nibio, Terje Gobakken ved NMBU, Thomas Husum i Skogeierforbundet, og Nils Vagstad, adm. dir i Nibio. (Foto: Erling Fløistad)
Prosjektleder Rasmus Astrup i Nibio foran og Stefano Puliti, Nibio med drone. Bak (f.v.) divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen i Nibio, Terje Gobakken ved NMBU, Thomas Husum i Skogeierforbundet, og Nils Vagstad, adm. dir i Nibio. (Foto: Erling Fløistad)

Rasmus Astrup, forskningssjef for skog og utmark i Nibio, skal administrere og lede det omfattende prosjektet som har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og en varighet på åtte år.

Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre.

SmartForest er ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som fikk innvilget søknaden i Forskningsrådets styre 11. juni. 70 søkerkonsortier sendte inn søknad.

Smartere drift

Digitaliseringen vil gjøre seg gjeldene i alle ledd i verdikjeden til skogsektoren, fra utplanting og skjøtsel, hogst og overordnet arealbruk, til tømmertransport og bearbeiding, fram til kunder og marked, skriver Nibio.

Det handler om oversikt, sporbarhet og kvalitetssikring – i tillegg til omsorg for ressurser og miljø.

– Den digitale transformasjonen skal skje gjennom en serie innovasjoner som legger grunnlaget for utviklingen av en sterk "skog-tech" sektor i Norge, sier prosjektleder Rasmus Astrup.

Annonse

Økt bruk av teknologi og data som genereres i de ulike operasjonene, vil kunne redusere kostnadene og øke lønnsomheten i verdikjeden, utdyper han.

I tillegg vil bedre planlegging redusere miljøbelastningen og transportbehovet på vei og jernbane.

Senteret vil ellers være viktig for skogsektorens omdømme og bidra til rekruttering til forskning, forvalting og næring, mener Astrup.

– I front internasjonalt

– Det er veldig riktig, og virkelig på sin plass, med en slik satsing innenfor skogsektoren i Norge. Etableringen av SmartForest som et senter for forskningsdrevet innovasjon, setter en viktig næring enda tydeligere på kartet. Dette vil også plassere oss i fronten internasjonalt, sier direktør Nils Vagstad i Nibio.

Det er første gang de norske forskningsmiljøene og aktørene i hele skogbruket har samlet seg om en søknad til den prestisjefylte SFI-utlysningen fra Forskningsrådet.

Skognæringa applauderer

Administrerende direktør Arne Rørå i Norskog er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.

Rørå er svært fornøyd med støtten fra Forskningsrådet som gjør det mulig å realisere SmartForest.

– Det er fantastisk at det nå kan etableres et toppsenter for innovasjon i vår bransje med fokus på økt verdiskaping i næringa. Skogbruket har tatt ut store rasjonaliseringsgevinster over flere tiår. Likevel mener vi det ligger et potensial for ytterligere verdiskaping både gjennom drift og datahåndtering, sier Rørå.

Norskog-direktøren mener det handler om å se muligheter for å utføre de samme oppgavene på nye måter. For eksempel kan eksisterende data settes sammen med nye data og brukes i ny sammenheng.

– Det at vi nå får etablert et kunnskapssenter over en tidshorisont på åtte år, gir en plattform for varig kompetansestøtte som vil være svært verdifull for skogbruket i Norge. Er det noen som er godt plassert for å ta ut gevinster i det grønne skiftet, så det skognæringa, sier Arne Rørå.

Neste artikkel

Meiner gondolbane vil øydeleggja for villrein