Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sa nei til å fjerne odelsretten

Stortinget stemte sist uke ned to forslag om å oppheve Grunnlovens § 117 som gir grunnlovsvern av odels- og åsetesretten. – Det viser at viktige pilarer i den norske landbruksmodellen fortsatt har sterk støtte, sier Per Skorge.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Stortinget stemte 8. mai ned representantforslag om å oppheve Grunnlovens § 117 om odels- og åsetesretten. Forslagene var fremmet av stortingsrepresentanter fra Høyre, Frp og Venstre.

Endring av Grunnloven krever at 2/3 av representantene stemmer for forslaget. I Stortinget var det kun regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre som stemte for forslagene. og dermed ble det ingen seier for

I stortingsdebatten uttrykte flere partier sterk støtte for odelsretten, skriver bondelaget.no.

– KrF vil beholde loven, den tjener oss godt. I Norge har vi selvstendige, selveiende og frie bønder. Det er et kjennetegn ved det norske landbruket. Odelsinstituttet bidrar til en god forvaltning av landbruket og landbrukstradisjoner, sa Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

– Spikeren i kista

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, er svært fornøyd med dagens vedtak som befester odelsrettens sterke posisjon i norsk landbrukspolitikk.

– Stortingets vedtak viser fortsatt sterk støtte for en av de viktigste pilarene i norsk landbruk som gir bonden viktig forutsigbarhet og fremmer likestilling i landbruket, sier Skorge.

I Jeløya-plattformen skriver regjeringa at de vil utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten.

Annonse

– Jeg håper debatten og vedtaket i Stortinget betyr spikeren i kista for regjeringas planer om å avvikle loven, sier Skorge.

Kan kreve å få overta

Odelsrett gjelder bare landbrukseiendommer. Den som har odelsrett kan kreve å få overta eiendommen, dersom eiendommen er blitt solgt til en som ikke har odelsrett eller har dårligere prioritet i odelsrekkefølgen.

Kravet må fremmes for tingretten der odelseiendommen ligger og kalles odelsløsning. Odelsløsningssak må reises innen seks måneder etter at kjøpet ble tinglyst.

Åsetesretten er en rett livsarvingene, barn og barnebarn, til eieren av odlingsjord har. De kan kreve å få overta eiendommen på skifte når eieren dør.

Viktige endringer

En av de viktigste endringene i vår tid skjedde i 1974, da begge kjønn ble likestilt i odelsrekkefølgen. Lovendringen gjaldt først kun for jenter og gutter født etter 1965. I 2009 ble alle kvinner og menn likestilt, uavhengig av når de ble født.

Arealgrensene i dagens lov er blitt hevet flere ganger. Det innebærer at færre landbrukseiendommer omfattes av odelsbestemmelsene enn før. I 2014 ble odelsretten innskrenket til å bare gjelde barn av en eier med odel, samt barnebarn av siste eier med odel. Nieser og nevøer har ikke lenger odelsrett.

Eiendommen må ha minst 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog.

Neste artikkel

Tinglysning av erklæring om odelsfri eiendom