Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

Høyesterett gir medhold til reineierne på Fosen. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.

Høyesterett mener at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen. – Det er en veldig viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner i Sør-Fosen Sitje til NRK. Foto: Lars Bilit Hagen, Nationen
Høyesterett mener at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen. – Det er en veldig viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner i Sør-Fosen Sitje til NRK. Foto: Lars Bilit Hagen, Nationen

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slår Høyesterett fast.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige. Utbyggerne må betale reineiernes sakskostnader.

Vesentlig negativ effekt

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

– På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak, heter det.

– En viktig seier

– En viktig seier for reindriften i Fosen, som har stått i dette i mange år. Det er en veldig viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner i Sør-Fosen Sitje til NRK.

Også reineiere og leder for Sør-Fosen Sijte Leif Arne Jåma er glad for dommen.

– Det er stor glede blant alle oss om er berørt. Vi har fått anerkjent våre rettigheter i Norges høyeste domstol, sier Jåma til kanalen.

SV ber om gjennomgang

SVs Lars Haltbrekken kaller dommen en knusende seier for samene.

Annonse

– Dommen viser at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier han.

SV spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye inngrep i reindriftsområdene.

– Vi vil løfte dette inn for Stortinget. Vi må nå få en ny gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder. Blant annet den planlagte gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark, som kommer i sterk konflikt med reindrifta, sier han.

Viktig prøvestein

Beslutningen i Høyesterett blitt ansett som den viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid, skriver Adresseavisen.

Saken er blitt sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27.

I Frostating lagmannsrett ble reineierne tilkjent nesten 90 millioner kroner i erstatning. Erstatningen er ikke en del av ankesaken.

– Vil avvente vurderingene

– Dette er en helt ny situasjon, og vi må avvente vurderingene av dommen hos konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind til Adresseavisen.

– Vi har forholdt oss til at vi har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. Vi fikk konsesjon i 2013 etter en grundig konsesjonsrunde der alle parter ble hørt – også samene, sier han videre.

Steen vil ikke svare på om det er aktuelt å rive anleggene.

– Nå avventer vi departementets vurderinger. Før det har vi ingen flere kommentarer, sier kommunikasjonssjefen.

Neste artikkel

– Hjelper ikke oss geitebønder