Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppland og Hordaland får mest til freda bygg i 2019

I år fordeler Riksantikvaren rundt 148 millioner kroner til istandsetting av freda bygg.

I Norge er det rundt 3300 freda hus som er i privat eie. Det kan være alt fra herregårder til husmannsplasser. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting. (Arkivfoto fra Bodø)
I Norge er det rundt 3300 freda hus som er i privat eie. Det kan være alt fra herregårder til husmannsplasser. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting. (Arkivfoto fra Bodø)

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

I år er det Oppland og Hordaland som får de største summene. Begge fylkene får 17 millioner kroner til ulike istandsettingsprosjekter. Trøndelag får 15 millioner kroner, Telemark 14 millioner kroner og Nordland 10,5 millioner kroner.

Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

– God håndverkskompetanse er avgjørende for at vi skal nå målet om at alle fredete bygninger i privat eie skal være satt i stand til et ordinært vedlikeholdsnivå, sier riksantikvar Hanna Geiran, som trekker fram «Oppland-modellen» som et eksempel til etterfølgelse.

Flest ferda bygninger i Oppland

Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for freda bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad.

Annonse

Oppland har flest freda bygninger i privat eie, ca. 500, og har et stort behov for gode håndverkere, skriver Riksantikvaren.

Spleiselag om rådgiverordning

Bygningsvernrådgivertjenesten i Oppland består av fem godt kvalifiserte fagpersoner som er ansatt ved regionmuseene og jobber utadrettet overfor eiere av verneverdige og fredete bygninger.

Rådgivningstjenesten er gratis inntil ett dagsverk, som stort sett gir rom for befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport.

Bygningsvernrådgiverordningen finansieres gjennom et spleiselag mellom fylkeskommunen, de enkelte kommunene og museene.

75 prosent til bygninger

75 prosent av tilskuddene går til freda bygninger. De resterende 25 prosentene går til fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturminner, inkludert kystkultur, kulturmiljøer og landskap.

Neste artikkel

– Feil at lokalbefolkningen skal ta hånd om jerven