Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økte verdier på varelager og buskap i takseringsreglene

For Takseringsreglene 2022 er tilvirkningsverdiene i primærnæringene økt vesentlig.

Økte kostnader gir høyere takster: Takseringsreglene er en forskift som fastsettes av Skattedirektoratet. I år vil antakeligvis flere bønder enn vanlig merke at verdiene er justert. Foto: Karl Erik Berge
Økte kostnader gir høyere takster: Takseringsreglene er en forskift som fastsettes av Skattedirektoratet. I år vil antakeligvis flere bønder enn vanlig merke at verdiene er justert. Foto: Karl Erik Berge

For noen bønder vil økningene gi en mye høyere skattbar inntekt enn forventet. Økningene skyldes i all hovedsak økte kostnader til gjødsel og andre innsatsfaktorer.

Takseringsreglene publiseres før jul hvert år og sendes ikke på høring. Normalt innebærer endringene i takseringsreglene kun små justeringer i takt med prisutviklingen. I år ser vi imidlertid at mange satser er økt vesentlig mer enn forventet.

Anskaffelses- eller tilvirkningsverdi

Iht. takseringsreglene § 3-1-4 skal verdien av varebeholdning settes til anskaffelsesverdi, eller tilvirkningsverdi for egentilvirkede varer, jf. skatteloven § 14-5 andre ledd bokstav a.

Som tilvirkningsverdi regnes kostpris på råstoff, halvfabrikata, hjelpestoffer og produksjonslønn. Dette er verdier som må fastsettes ved skjønn, og verdiene fremgår altså av takseringsreglene.

Målet er at skattemessig verdi av varelager (buskap, korn, potet, avlingslager til oppfôring på egen buskap, lager av skogsvirke og annet varelager for salg), blir likt behandlet av alle gårdbrukere som produserer korn, grovfor og holder husdyr med eget oppal. Takseringsreglene gir uttrykk for en sjablong, og slik sett gjenspeiler verdiene et gjennomsnitt.

Annonse

Økning av tilvirkningskostnadene

Sterk prisstigning gjennom hele 2022 har medført til dels betydelig økning av tilvirkningskostnadene, noe som gjenspeiles i forhøyede satser i takseringsreglene.

Det antas at bl.a. dobling av gjødselprisen (fra 2021 til 2022), samtidig med uendret avling, forklarer det meste av økningen.

Økte satser på f.eks. lager av grovfôr i store kvanta, gir seg utslag i økt varebeholdning for gårdbrukerne. Økte verdier i regnskapets balanse, reduserer kostnadene, og man får et økt resultat og en høyere skattbar inntekt til slutt.

Slår ut på skatteregningen

Økte verdier i takseringsreglene slår dermed direkte ut på skatteregningen. I år vil antakeligvis flere bønder enn vanlig merke at verdiene er justert.

Det er verdt å være oppmerksom på at også brutto leieverdi av kårbolig på gårdsbruk, jf. takseringsreglene § 3-2-4, er økt med ca. 20 prosent, noe som er langt mer enn forventet.

Bondelaget har bedt om et møte med Skattedirektoratet hvor takseringsreglene vil være ett av flere tema.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn