Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt behov for kornimport

Ny prognose fra Norske Felleskjøp viser at vi har 28 000 tonn mindre korn og proteinvekster enn hva som ble estimert i mars.

Arkivfoto: Marcus Pasveer
Arkivfoto: Marcus Pasveer

Kornprognosen som kom 12. mai fra Norske Felleskjøp er den siste vurderingen av balansen i sesongen 2019/2020. Den viser at tilgangen på korn er 28 000 tonn mindre enn det som ble prognosert i mars, og at det er økt behov for import.

Norske Felleskjøp skriver at prognosen legger til grunn at forbruket av kornråvarer i kraftfôr er høyere enn i tidligere sesonger, og at det gir økt behov for karbohydratråvarer.

Forbruksprognosen for matkorn tar høyde for at koronaepidemien øker omsetninga av matmel i Norge minst ut inneverende kornsesong. Foreslåtte kvoter er 21 000 tonn matkorn og 116 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr.

Her er utdrag fra prognosen:

Tilgang til norsk korn (tonn)

Nofima og NMBU har undersøkt kvaliteten på mathveten og oppsummert viser analysene at hveten som ble høstet i 2019 er god. Det er lite DON i norsk korn denne sesongen.

Estimat for forbruk av matvarer for resten av sesongen har blitt ekstra usikker som følge av koronapandemien. For fôrkorn er utviklinga vurdert i Nortura og Tine sine prognosar, mens matmelmøllene har gitt vurderinger for forbruket av matkorn.

Annonse

Matkorn

Prognosen for forbruk av matkorn i 2019/2020 er basert på forbruksstatistikk til og med mars 2020. I framskrivingen er det i utgangspunktet lagt til grunn trendutviklingen pr. månad over dei tre siste sesongane. Koronapandemien har gitt auka forbruk av matmjøl i Norge. Det er lagt til grunn at foredling av matkveite og grynhavre aukar med 5 % i perioden april – mai.

Tabellen under viser den totale foredlinga av matkorn for den norske marknaden dei siste sesongane og prognose

Kraftfôr

Forbruksprognosane for fôrkorn baserer seg på registrert sal av kraftfôr til og med 1. kvartal i 2020 og produksjons- og salsprognosar for mjølk, kjøtt og egg for resten av prognoseperioden.

Forventa produksjon av kraftfôr i perioden oktober 2018 – september 2019 går fram av tabellen:

Andelen karbohydratråvarer i samla produksjon av kraftfôr, er utgangspunktet for å prognosere behovet for korn og andre karbohydratråvarer. I prognosen er det lagt til grunn at andelen karbohydrat vil stabilisere seg i resten av kvoteåret. Registrert og prognosert utvikling er vist under:

Neste artikkel

Gjennomgående gode kornavlinger – men krise i Trøndelag