Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny PEFC Skogstandard nasjonal godkjent

En ny Norsk PEFC Skogstandard er godkjent av styret i PEFC Norge og sendt inn til internasjonal godkjenning. Standarden vil tre i kraft 1. mars 2023.

PEFC: Norsk PEFC skogsertifisering er et komplett sertifiseringssystem med regler for organisering, skogstandard med krav til bærekraftig skogbruk, sporbarhet, logobruk og kontrollrutiner. Foto: Karl Erik Berge
PEFC: Norsk PEFC skogsertifisering er et komplett sertifiseringssystem med regler for organisering, skogstandard med krav til bærekraftig skogbruk, sporbarhet, logobruk og kontrollrutiner. Foto: Karl Erik Berge

PEFC (Program for The Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem med tilstedeværelse i om lag 50 land. Norge var en av initiativtakerne av PEFC i 1999.

Ordningen er basert på nasjonale forhold og passer små og store skogeiere.

– Jeg er glad for at vi er blitt enige om kriteriene for et bærekraftig skogbruk. Nå er det viktig at alle etterlever og følger opp denne enigheten, sier Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge i en pressemelding.

Arbeidskomiteen som har jobbet med ny Norsk PEFC Skogstandard har vært representert av totalt 15 ulike organisasjoner, hvorav fem nye fra miljø- og friluftslivssiden, i tillegg til seks observatører, inkludert forskningsinstitusjonene Nibio og NINA.

I høringsrunden kom det over 70 innspill.

Skjerpa miljøkrav

Det foreslås en rekke endringer og forbedringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpa for å sikre det biologiske mangfoldet og friluftslivet lokalt.

Annonse

Det kommer nytt krav om 5 prosent avsetting av biologisk viktig områder (BVO) for eiendommer større enn 1500 dekar. Det kommer også krav om økt hensyn til fuglene i skogen.

For eksempel skal man unngå hogst i viktige områder for fugl i hekkesesongen og reirplasser for rovfugl og tiurleik får bedre beskyttelse.

Ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 kommer også med tydeligere mål og tiltak for å øke andelen av lukket hogst og småflatehogst. Det skal tas særlig hensyn i viktige friluftslivsområder ved å variere hogstformer og flatestørrelse.

Som tidligere skal det ryddes i stier og skiløyper så raskt det er praktisk mulig og kjøreskader skal generelt unngås.

Global høring før endelig godkjenning

Den internasjonale godkjennelsesprosessen inneholder en global høring før en ekstern tredjepart vurderer Norsk PEFC nasjonale system opp mot PEFC sine internasjonale kriterier.

Dette danner grunnlaget for en endelig internasjonal godkjenning.

Det legges opp til at revidert Norsk PEFC Skogstandard trer i kraft 1. mars 2023. Fram til da vil det være fokus på informasjon og opplæring av involverte parter; gruppesertifikatholdere og deres organisasjon, entreprenører og skogeiere.

Neste artikkel

«Skogens menn» av Ingar Kaldal