Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge nådde jordvernmålet i 2021

De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 2 970 dekar i 2021. Det betyr at omdisponeringen er under Stortingets vedtatte jordvernmål på 3 000 dekar for første gang.

Bolig og samferdsel: Bolig og samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen i 2021, med henholdsvis 33 og 27 prosent. 194 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål. (Foto: Karl Erik Berge)
Bolig og samferdsel: Bolig og samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen i 2021, med henholdsvis 33 og 27 prosent. 194 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål. (Foto: Karl Erik Berge)

Det betyr også en vesentlig reduksjon i omdisponeringen, særlig fra 2020 (ca. 4 700 dekar), men også fra de tre foregående årene, skriver Landbruksdirektoratet.

– Omdisponeringen har ikke vært så lav siden man begynte å føre denne statistikken i 1967. Men det betyr ikke at vi kan senke skuldrene helt, den beste matjorda er stadig under press og det er stor variasjon geografisk, sier seniorrådgiver Jostein Tostrup i Landbruksdirektoratet.

Han minner samtidig om at det er mulig å søke tilskudd til kommunal jordvernstrategi.

Bolig og samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen i 2021, med henholdsvis 33 og 27 prosent. 194 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål, noe som er mindre enn de to foregående årene (356 og 367 dekar).

Også omdisponeringen av dyrkbar jord (egnet til nydyrking) var rekordlav (ca. 2 650 dekar) i 2021, og den laveste siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005.

Ny jordvernstrategi neste år

– Det er svært gledelig at omdisponeringen fortsetter å synke. Slik som verden ser ut akkurat nå, er det særlig viktig å ta vare på den lille matjorda vi har, særlig i de viktigste korn- og grønnsaksområdene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Annonse

Statsråden er glad for at Stortinget nå har vedtatt å be regjeringen om legge frem en ny jordvernstrategi våren 2023.

– Stortinget vedtok også at strategien skal inneholde et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord og nye konkrete tiltak for å nå målet. Dette er i tråd med Hurdalsplattformen, og jeg er godt i gang med å oppdatere den gjeldende jordvernstrategien, sier Borch.

Forrige regjering la fram en oppdatert jordvernstrategi i proposisjonen om jordbruksoppgjøret for 2021. Den oppdaterte jordvernstrategien inneholder nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Ifølge det vedtatte målet skal den årlige omdisponeringen av dyrka jord være redusert til 3 000 dekar innen 2025.

Stortinget vedtok å oppdatere jordvernstrategien den 14. juni 2022.

Redusert nydyrking

KOSTRA-tallene viser fortsatt en betydelig reduksjon i tillatt nydyrking i 2021, men fra et høyt nivå de siste årene. I 2021 ble det gitt tillatelse til å nydyrke ca. 18 100 dekar, mot 21 150 dekar (2020), 28 100 dekar (2019) og 24 900 dekar i 2018.

De klart høyeste tallene for 2021 finner vi i Innlandet (6 350 daa) og Trøndelag (3 100 daa). Nesten som i fjor stod disse to fylkene for 52 prosent av alt tillatt nydyrket areal.

På de neste tre plassene følger Nordland (1 850 daa), Rogaland (1 750 daa) og Oslo og Viken (1 700 daa) (tallene er avrundet).​

Neste artikkel

OECD-ministrene drøftet utfordringene i landbruket