Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå skal alle produsenter registrere matsvinn

Fra 2020 skal svinn i primærleddet i jordbrukssektoren måles. Landbruksdirektoratet får hovedansvaret for å fremstille stati­stikk. – Målet er å kartlegge svinnet best mulig, sier Harald Weie.

Fra 2020 skal svinn i primærleddet i jordbrukssektoren måles. – Det er viktig å se på rapporteringen som en dugnad fordi det er i alles interesse å kartlegge svinnet, sier Harald Weie. (Foto: Karl Erik Berge)
Fra 2020 skal svinn i primærleddet i jordbrukssektoren måles. – Det er viktig å se på rapporteringen som en dugnad fordi det er i alles interesse å kartlegge svinnet, sier Harald Weie. (Foto: Karl Erik Berge)

Grøntprodusentene blir direkte berørt, og må iverksette tiltak for å registrere svinn sammen med pakkerier og industrimottak. Produsentene skal rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB), mens pakkerier og industri skal rapportere til Landbruksdirektoratet (LD).

For produsenter av animalske produkter og korn har LD allerede data de kan avlede statistikk fra.

– Grøntprodusentene skal rapportere til SSB i form av et par ekstra spørsmål i eksisterende undersøkelser, opplyser Harald Weie, seksjonssjef for statistikk og analyse i LD.

Harald Weie, seksjonssjef Landbruksdirektoratet. Foto: Lars Olav Haug
Harald Weie, seksjonssjef Landbruksdirektoratet. Foto: Lars Olav Haug

– Vi prøver å løse dette så enkelt som mulig. Det er viktig å se på rapporteringen som en dugnad fordi det er i alles interesse å kartlegge svinnet. Målet er å redusere matsvinn som et ledd i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, og det er også et viktig tiltak for at den norske landbrukssektoren skal nå klimamålene.

Avtale med rådgivere

– Hvor detaljert skal rapporteringen være for grøntprodusentene?

– Målet er å kartlegge svinnet best mulig. Produsentene vil få definisjoner å forholde seg til, men den enkelte må lage metode selv. Vi har også inngått avtale med Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som vil utarbeide kulturspesifikke veiledere etter behov. Vi ønsker å hjelpe produsentene til å løse denne oppgaven best mulig.

Han tror det er mange som allerede har oversikt over svinn, men nå må de dokumentere det. Tallene skal gi grunnlag for å redusere svinnet, og det er i produsentenes interesse også fordi de taper økonomisk på svinn. Dette er vinn-vinn for de involverte.

– Når kommer statistikken på bordet?

– 2020 blir basisåret, For animalsk produksjon og korn tror vi svinnet er svært lavt, og vi vil gå ut med tall for 2019. For grøntsektoren blir 2020 kartleggingsår, og vi vil publisere statistikk første gang i etterkant av 2020. Målet er å få kvalitativt gode tall, og kunnskap om hvorfor svinn oppstår. På dette grunnlaget kan vi sette inn tiltak.

Avhengig av gode tall

– Er det mye diskusjon rundt rapporteringen?

– Overordnet er det bred enighet om at dette er fornuftig, nyttig og nødvendig. Så kan det være flere syn på hvordan det skal gjennomføres, men LD er avhengig av at den enkelte grøntprodusent opplever dette som fornuftig og bidrar med gode tall.

Weie legger til at for animalsk produksjon og korn vil statistikk for matsvinn i stor grad bli avledet fra data og systemer som allerede er på plass. Foredlingsanleggene rapporterer produksjonsdata til LD, men på grøntsektoren finnes ikke tilsvarende systemer. Derfor er det nødvendig å hente inn nye data fra jordbruksforetakene og fra ulike foredlingsanlegg.

– Det er bestemt at det skal hentes inn data for produksjonene slangeagurk, gulrot, løk, isbergsalat, epler, jordbær og potet. Produksjonene er valgt ut på grunnlag av utbredelse, produsert mengde og produksjonsverdi, og denne listen kan bli utvidet, sier seksjonssjefen.

Landbruksdirektoratet har informert relevante leverandører av dataprogram til jordbruket om behovet for å implementere funksjonalitet for registrering og rapportering av matsvinn i programmene.

Forankret i jordbruksavtalen

Det er satt i gang et omfattende arbeid med å kartlegge det totale matsvinnet i Norge. Dette er bl.a. forankret i jordbruksavtalen, og i 2017 ble det inngått en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom fem departementer og flere organisasjoner i matbransjen, bl.a. Bondelaget og Småbrukarlaget.

Mange varemottakere har signert en tilslutningserklæring til avtalen.

Avtalen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Dette skal beregnes for hele matkjeden. LD skal årlig rapportere matsvinn i primærproduksjonen i jordbruket til Miljødirektoratet, som er ansvarlig for sammenstilling av statistikken for hele verdikjeden.

Neste artikkel

Ukraina forventer en svært god kornhøst