Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer makt til Siv

Siv Jensen gjorde et byks på landbrukets maktkåring.

Fullmakter: – Jeg har innflytelse på jordbruksforhandlingene gjennom regjeringens forberedelser til forhandlingene og fastsettelse av statens forhandlingsfullmakter, sier Siv Jensen. (Foto: Iver K. Gamme)

Finansminister Siv Jensen sitter på den norske pengesekken, en viktig faktor for jordbruksforhandlingene. Det såkalte landbruksflertallet i Stortinget ser ut til å gå i oppløsning, noe som gir økt handlingsrom for finansministeren.

Hvor mye makt har finansministeren over landbruket?

– Utover den makten som følger av ansvaret for helheten i den økonomiske politikken, statsbudsjettet og skatte- og avgiftspolitikken, er jeg opptatt av å styrke bøndenes rolle som selvstendig næringsdrivende. Regjeringens landbrukspolitikk har bidratt til forenklinger, effektivisering og mindre byråkrati. Jeg mener det er både riktig og viktig at vi klarer å overføre både mer makt og mer ansvar fra offentlige myndigheter til de næringsdrivende.

– Hvordan definerer du makt?

– Makt kan utøves og defineres på mange nivåer. Det sier seg selv at en finansminister har makt gjennom nærheten til de politiske initiativene og beslutningene. Det er viktig å være bevisst det ansvaret som følger med. Jeg ønsker å bruke min posisjon blant annet til å styrke enkeltmenneskers og enkeltbedrifters frihet til, og ansvar for, å utvikle egne ressurser og muligheter.

Annonse

– Hvor stor påvirkning har du på jordbruksforhandlingene?

– Jeg har innflytelse på jordbruksforhandlingene gjennom regjeringens forberedelser til forhandlingene og fastsettelse av statens forhandlingsfullmakter. Finansdepartementet deltar også i forhandlingene på embetsnivå sammen med LMD og KLD.

– Hvilken betydning for norsk økonomi har verdiskapningen i landbruket og matindustrien?

– Den direkte økonomiske betydningen av denne verdikjeden er begrenset – den samlede verdiskapingen utgjør under 2 prosent av BNP. Og den økonomiske betydningen er enda mindre dersom vi regner med næringsstøtten. Distriktspolitisk derimot, er betydningen vesentlig større.

– Er det viktig for økonomien med matproduksjon over hele landet?

– Landbruk over hele landet er et av hovedmålene for regjeringens landbrukspolitikk. Dette målet har primært en distriktspolitisk begrunnelse og har ganske liten betydning for den økonomiske verdiskapningen i Norge.

– Hvilken betydning vil grønne næringer ha for norsk økonomi i framtiden?

– De grønne næringene vil kunne gi viktige bidrag til den grønne omstillingen av norsk økonomi, slik regjeringen har pekt på blant annet i sin bioøkonomistrategi. Samtidig vil nok de grønne næringene også i fremtiden utgjøre en relativt liten del av økonomien. Grønn og lønnsom omstilling i hele næringslivet er derfor vel så viktig som at ressurser flyttes til grønne næringer.

Neste artikkel

Dyrevernlobbyistene klatrer mest