Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mangler i hopetall hos Mattilsynet i Rogaland

Mangelfull oppfølging av hastevedtak, dårlig språk i tilsynsrapporter og en rekke udokumenterte påstander. Dette er blant funnene i en intern revisjon av Mattilsynet i Rogaland.

Har en jobb å gjøre: – Flere av de undersøkte sakene holder ikke god nok kvalitet, konstaterer Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal. (Foto: www.gudim.no)
Har en jobb å gjøre: – Flere av de undersøkte sakene holder ikke god nok kvalitet, konstaterer Mattilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal. (Foto: www.gudim.no)

Fredag sist uke, la Mattilsynet fram en rapport fra fjorårets internrevisjon av forvaltningskvaliteten i Rogaland.

Internrevisjonen ble igangsatt av ny toppsjef Ingunn Midttun Godal som følge av påstander om slett forvaltningskvalitet i Mattilsynet, og da særlig i Rogaland.

Hovedvekt på «mindre bra»

I rapporten framgår det da også at forvaltningen ved de to undersøkte avdelingene har en lang rekke mangler. Eller som det heter på byråkratspråk i en av rapportens hovedkonklusjoner:

«Resultatet for Rogaland som helhet fordeler seg innenfor en normalfordeling med en hovedvekt som ligger nærmere mindre bra enn bra. Vår forventning var at hovedvekten skulle ligge på bra».

Det som er gjennomgått og vurdert, er et utvalg på 30 saker med hastevedtak i perioden 1. januar 2018 til 25. oktober 2019 hos avdeling Sunnhordland og Haugalandet, og avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.

– Resultatene viser at flere av de sakene som er undersøkt ikke holder god nok kvalitet. Funnene er i tråd med funn i både KPMG-rapporten og Riksrevisjonens rapport fra 2019, sier Mattilsynets adm. direktør Ingunn Midttun Godal til Bondebladet.

Sunnhordland og Haugalandet bedre

Internrevisjonen fastslår at forvaltningskvaliteten er «varierende». Dette gjelder begge avdelingene, men samlet sett er kvaliteten vurdert som bedre i avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Fire avvik og to merknader er beskrevet i rapporten. Avvikene er:

* I en tredjedel av de vurderte hastevedtakene var ikke forutsetningene for å unnlate forhåndsvarsling oppfylt.

* Retningslinjen for bruk av feltskjema blir ikke fulgt i alle saker.

Annonse

* Oppfølgingen av vedtak er mangelfull for vel en tredjedel av de vurderte hastevedtakene.

* Vedtakene er ikke formulert konkret, klart og tydelig i om lag en tredjedel av de vurderte hastevedtakene.

Delvis reprise fra 2015

Videre går det fram at det for vel en tredjedel av vedtakene forelå blant annet vurderinger og udokumenterte påstander.

Trolig har det ikke vært tilstrekkelig oppmerksomhet på gode beskrivelser av faktum, og dette kan skyldes mangler ved opplæring i hvordan et vedtak skal skrives, heter det i rapporten.

Det kommer også fram at noen av de samme funnene ble gjort ved en tidligere internrevisjon, i 2015.

Midttun Godal peker på flere grep som nå gjøres for å sikre bedring i oppfølgingen av alvorlige saker.

– Vi har en oppdatert retningslinje for hvordan jobbe med de alvorlige sakene. Det betyr at vi skal ha teamorganisering og et forsterket team med både veterinærfaglig og juridisk kompetanse inn i disse sakene. En ny retningslinje skal forbedre kvaliteten på tilsynsrapportene. Blant annet er det tydeligere definert hva som er en god inspeksjonsrapport. Videre skal det opprettes regionale team, som skal ha ansvaret for kvalitetssikring av rapportene. Med disse, blir det en mulighet for å ha en mer målrettet og effektiv opplæring på de områdene vi ikke er gode nok på, utdyper Midttun Godal.

Torsdag sist uke besøkte hun selv Mattilsynet i Rogaland. Da presenterte internrevisor resultatene for de to avdelingene. De bestrider ikke funnene.

– Jeg opplever at de kjenner seg igjen i rapporten, og synes at det er veldig bra å få en konkret rapport med fakta som gjør at de kan jobbe målrettet med å bli bedre, sier hun.

Midttun Godal påpeker at det ikke ser ut til at de 30 sakene som er vurdert, har medført feilaktig inngripende konsekvenser for enkeltvirksomheter eller enkeltpersoner. Det ser heller ut til at Mattilsynet i noen saker ikke har reagert fort nok eller strengt nok, sier hun.

Bondebladet forsøkte å få en kommentar fra fylkesleder Marit Epletveit i Rogaland Bondelag før avisa gikk i trykken. Hun var ikke tilgjengelig for kommentarer.

Neste artikkel

Må avvikle én av to gårder