Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvoteforskriften på høring

Landbruksdepartementet har sendt forslag om endringer i kvoteforskriften på høring, i forbindelse at det blir innført et nytt elektronisk søknadssystem.

Blant annet foreslår departementet å oppheve dagens gebyr på 200 kroner når man kjøper kvote av staten.

Ikke søknad om utleie

Det skal ikke lenger søkes om bortdisponering, typisk utleie, av kvote. Med det nye systemet registrerer eier av grunnkvote endringer i bortdisponering av grunnkvote selv, uten at endringen skal behandles av Landbruksdirektoratet.

Dette innebærer også at det i praksis ikke lenger skal søkes om innmelding, utmelding og oppløsning av felles foretak for melkeproduksjon. Felles foretak for melkeproduksjon behandles likt som andre foretak som produserer melk.

Videre opphører registrering av sluttår for bortdisponeringen. Dette innebærer at eier av grunnkvoten må registrere endringer som skal gjelde for det påfølgende kvoteåret. Hvis det ikke gjøres endringer, vil registrerte disponeringer fortsette å løpe.

Framleie

Fremleie er ikke regulert i selve kvoteforskriften, men dagens system har vært praktisert slik at eier av grunnkvote må samtykke til at kvote leies ut. Med de nye digitale løsningene vil disponering som nevnt kun gjelde for ett år av gangen.

Slik disponering registreres mellom eier av grunnkvote og det foretaket som disponerer kvoten, og med automatisk fornyelse dersom det ikke gjøres endringer. Dette innebærer at dagens åpning for fremleie ikke videreføres innenfor det nye systemet.

Annonse

Færre søknader

Med det nye systemet legges det opp til at det ikke lenger må søkes til Landbruksdirektoratet om alle endringer i kvoteforhold som en ønsker å foreta. Eier av grunnkvote registrerer selv endringer i hvilket foretak som skal disponere kvote i påfølgende kvoteår.

Registrering av disponering vil erstatte någjeldende praksis med søknad om utleie av grunnkvote eller å la den inngå i felles melkeproduksjon. Mer varige disposisjoner som salg, kjøp og flytting av grunnkvote må det fremdeles søkes om.

Automatikk

I det nye elektroniske systemet legges det opp til at søknader om salg sender ut automatiske forespørsler om samtykke til eventuelle medeiere og panthavere. I praksis skjer dette ved at panthaver eller medeier får en melding i Altinn-innboks med forespørsel om å signere digitalt.

Dersom man bruker manuell søknad, vil ikke systemet med automatisk innhenting av samtykker kunne brukes. Da må søker selv undersøke hvem som er berørte tredjeparter, og innhente samtykker.

I og med den digitale behandlingen, kan noen tidsfrister også skyves på, ifølge høringsdokumentet.

Høringsfrist er 26. februar.

Neste artikkel

Tyr-leder vil dele Agder i to soner