Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jakt fram til jul for hjort og elg videreføres

Miljødirektoratet foreslår at jakttiden på hjortevilt videreføres uten endringer. Direktoratet vil videre oppheve jakt på ærfugl, heilo og svartand grunnet bestandsnedgang.

Gjeldende jakt- og fangsttider gjelder fram til april i 2022. Miljødirektoratet har nå sendt forslag til forskrift for perioden 1. april 2022 til og med 31. april 2028 på høring. Foto: Torgeir Lande, NFS
Gjeldende jakt- og fangsttider gjelder fram til april i 2022. Miljødirektoratet har nå sendt forslag til forskrift for perioden 1. april 2022 til og med 31. april 2028 på høring. Foto: Torgeir Lande, NFS

– Jakt er i all hovedsak ingen trussel for naturmangfoldet i Norge i dag. Vi ser likevel at vi bør begrense eller stanse jakten på noen arter på grunn av bestandsnedgang, særlig gjelder dette enkelte fuglearter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For elg og hjort ble jakttiden utvidet ved forrige revisjon av jakttidene, og varer i dag fram til 23. desember.

Tilbakemeldinger tilsier at dette har fungert godt, og vi foreslår derfor at jakttiden på hjortevilt videreføres uten endringer. Jakt på elg og hjort reguleres i stor grad gjennom kommunenes fastsettelse av minsteareal, og jaktrettshavernes bestandsplanlegging og jaktutøvelse, skriver Miljødirektoratet.

Vil oppheve fuglejakt

Flere av fugleartene vi jakter på har vært i tilbakegang, både i Europa og i Norge. Noen av disse er trekkende arter, og vi har et ansvar for å iverksette tiltak for å unngå ytterligere nedgang i felles bestander, skriver direktoraret.

I Artsdatabankens foreløpige vurderinger for Rødlista 2021 er svartand foreslått som sårbar og er dermed inne blant de truede artene, mens heilo og rødvingetrost er foreslått som nær truet.

Bestanden av gråtrost vurderes som livskraftig, men også den er i grenseland til kategorien nær truet. Miljødirektoratet foreslår derfor å oppheve jakta på svartand, heilo, gråtrost og rødvingetrost.

Stabilt for rypa

Bestanden av både fjellrype og lirype har stabilisert seg de siste årene, og er foreslått tatt ut av Rødlista 2021 på bakgrunn av forbedret bestandssituasjon. Basert på overvåkingsdata ser vi ikke behov for å justere de sentrale jakttidene for rypene.

– Lokale reguleringer av jakta ser ut til å ha fungert godt i den femårs perioden rypene har vært rødlistet. Her må vi gi honnør til rettighetshavere og andre som har tilpasset jakta til den lokale bestandssituasjonen, sier Hambro.

Miljødirektoratet foreslår noen justeringer knyttet til snarefangst av rype. Endringene innebærer i praksis at muligheten til snarefangst utvides for kommuner hvor det i dag er tillatt med snarefangst, og som er slått sammen med én eller flere andre kommuner.

Annonse

Foreslår å stanse jakt på ærfugl

Ærfugl er en annen fugleart som er i tilbakegang i Europa. I Norge har ærfugl hatt en bestands­nedgang på omtrent 30-35 prosent over de siste ca. 30 årene, og er derfor foreslått som sårbar på Rødlista i 2021. Miljødirektoratet foreslår å oppheve jakt på ærfugl.

Alternativet til Miljødirektoratet sin anbefaling om å oppheve jakt, er å videreføre dagens jakttid for ærfugl, men med en kvote som begrenser uttaket. Kvoten vil fastsettes gjennom et internasjonalt forvaltningsprogram for høsting av ærfugl som er under utarbeidelse.

Miljødirektoratet foreslår også å oppheve muligheten til å sanke egg fra ærfugl på grunn av bestandsnedgangen.

Eggsanking fra måker

Måkebestandene er i tilbakegang, og det er ikke jakt på noen måkearter i dag. Det er imidlertid lov å høste egg fra gråmåke, sildemåke og svartbak. Gråmåke er foreslått som nær truet på Rødlista 2021, mens de andre artene er vurdert som livskraftige.

Miljødirektoratet foreslår noen justeringer som kan bidra til en bærekraftig gjennomføring av aktiviteten. Blant annet foreslår vi at det kun er tillatt å høste ett egg fra hvert reir årlig.

– Det er tradisjon for eggsanking fra måker, spesielt nord i landet. For å ivareta denne tradisjonen, ønsker Miljødirektoratet å videreføre muligheten til eggsanking, samtidig som vi sikrer at det foregår bærekraftig, sier Hambro.

Harmonisering av jakttider

Direktoratet foreslår harmonisering av jakttider for kråkefugler, pelsvilt og fremmede fugler. Konkret foreslår vi samme jakttid for alle kråkefugler i hele landet, noe som innebærer justert jakttid for ravn og kråke.

Tilsvarende foreslår direktoraret at røyskatt får samme jakttid som mår, samt at kanadagås og fasan får samme jakttid som andre fremmede fuglearter. Dette skal bidra til en forenkling av regelverket for jegerne.

For å tilpasse oss neste revisjon av Rødlista, foreslår direktoratet seks års varighet for forskriften.

Neste artikkel

Bekrefter atypisk skrantesjuke på hjort i Etne