Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jakt fram til jul for hjort og elg videreføres

Miljødirektoratet foreslår at jakttiden på hjortevilt videreføres uten endringer.

– Jakt er i all hovedsak ingen trussel for naturmangfoldet i Norge i dag. Vi ser likevel at vi bør begrense eller stanse jakten på noen arter på grunn av bestandsnedgang, særlig gjelder dette enkelte fuglearter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For elg og hjort ble jakttiden utvidet ved forrige revisjon av jakttidene, og varer i dag fram til 23. desember.

Tilbakemeldinger tilsier at dette har fungert godt, og vi foreslår derfor at jakttiden på hjortevilt videreføres uten endringer. Jakt på elg og hjort reguleres i stor grad gjennom kommunenes fastsettelse av minsteareal, og jaktrettshavernes bestandsplanlegging og jaktutøvelse, skriver Miljødirektoratet.

Annonse

Flere av fugleartene vi jakter på har vært i tilbakegang, både i Europa og i Norge. I Artsdatabankens foreløpige vurderinger for Rødlista 2021 er svartand foreslått som sårbar og er dermed inne blant de truede artene, mens heilo og rødvingetrost er foreslått som nær truet.

Bestanden av gråtrost vurderes som livskraftig, men også den er i grenseland til kategorien nær truet. Miljødirektoratet foreslår derfor å oppheve jakta på svartand, heilo, gråtrost og rødvingetrost.

Neste artikkel

Bekrefter atypisk skrantesjuke på hjort i Etne