Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvordan skal klimameldinga følges opp?

Olaug Bollestad møter Bjørn Gimming i Duellen

Arkivfoto: Norsk Landbruk
Arkivfoto: Norsk Landbruk

Spørsmål

1. Økonomiske virkemidler er ikke nevnt i klimameldinga. Hvilke virkemidler bør komme på plass for landbruket?

2. Regjeringa vil utrede en egen nitrogenavgift. Vil økt pris på mineralgjødsel redusere eller øke utslippene av klimagasser, om vi må pløye opp mer land for å opprettholde produksjonen?

3. Dyrere mineralgjødsel kan svekke konkurransekraften til norsk landbruk. Kan tiltaket svekke matproduksjonen her i landet?

4. Hva må til om vi skal nå målet om fossilfri maskinpark i landbruket innen 2030?

5. Hvordan kan en belønne positive klimatiltak, som økt bruk av fangvekster, kompost og biokull til karbonlagring?

Svar

Olaug Bollestad, landbruks- og matminister

1. Selve utviklingen av virkemidler skal vi ta i de årlige jordbruksoppgjørene. Det er arenaen for utvikling av landbrukspolitikk, og det er også der vi må følge opp klimaarbeidet sammen med næringa. Det er viktig at vi fortsetter det gode klimaarbeidet vi er i gang med.

2. Det er derfor vi skal ha en utredning, for å finne ut av slike spørsmål. Utredningen vil se på effekter av en avgift og effekter på produksjonen. Vi har ingen planer om å innføre en slik avgift. Poenget er å finne ut hvorvidt en slik avgift samlet sett kan ha en reell og positiv klima- og miljøeffekt.

Annonse

3. Det vil en utredning vise. Per i dag vet vi ikke hva effektene av en slik eventuell avgift vil være. I utgangspunktet legger vi til grunn at klimaavtalen og jordbrukets egne tiltak vil gi tilstrekkelige utslippskutt.

4. Her pågår det mye interessant arbeid. Praktiske forsøk viser at biodiesel kan egne seg i traktorer, og det er spennende utvikling både når det gjelder bruk av roboter og mindre el-kjøretøy. Her er vi helt avhengige av et godt samarbeid mellom aktørene, og dette er selvfølgelig noe vi også er interessert i.

5. Her må vi fortsatt arbeide med utvikling av tiltak og virkemidler, og vi må intensivere arbeidet med å bedre utslippsregnskapet. Det er en del tiltak som vil ha god effekt på klimagassutslippene, som per i dag ikke kan bokføres i utslippsregnskapet. De du nevner, er blant dem.

Bjørn Gimming, nestleder i Bondelaget

1.Veien mot et klimavennlig landbruk må ikke gå på bekostning av lønnsomheten og bondens inntekt. Aktuelle virkemidler er ordninger i jordbruksavtalen med klimaeffekt, men også betaling for økt binding og lagring av karbon, klimafondsordning, en egen satsing i ENOVA og FoU-midler og forskning utenfor jordbruksavtalen.

2. Generelt har planteproduksjon lave utslipp og en avgift vil gi en tilpasning der plantene ikke kan utnytte sitt potensial til å fange CO₂ og gi høy avling. Beregninger viser at svakere gjødsling enn det som er agronomisk og økonomisk optimalt, vil øke utslippet pr. produsert enhet.

3. Avgift på mineralgjødsel er et svært dårlig og upresist tiltak, noe tidligere utredninger har vist. Det vil svekke økonomien til bonden og konkurransekraften til norsk jordbruk. Svakere økonomi vil svekke bondens mulighet til å omstille seg og gjennomføre klimatiltak i egen drift.

4. Det er ambisiøst å omstille hele maskinparken innen 2030. For å klare omstillingen trengs ulike virkemidler. Det må satses mer på FoU, robotisering og elektrifisering. Likevel er økt bruk av biodrivstoff tiltaket som på kort sikt kan gi raske utslippsreduksjoner.

5. Effekten av tiltak som øker binding og lagring av karbon må dokumenteres bedre og bli bokført. Ved å få dette på plass, kan den fulle nytten av jordbrukets klimainnsats oppnås. Det bør etableres ordninger utenfor jordbruksavtalen, der jordbruket kan få betalt for å binde og lagre karbon fra fossile utslipp.

Fakta

8. januar la regjeringen fram sin klimaplan for de neste 10 årene. Den bygger videre på avtalen regjeringen allerede har inngått med landbruket. Regjeringen skjerper blant CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn i 2030, mot 590 kroner i dag, men varslet ingen finansiering av tiltaket.

Neste artikkel

Læreboka må nyanseres