Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håper på støtte rundt kulturminner

– At stortingsflertallet tar med seg vårt innspill i behandlingen av kulturminnemeldinga, er svært viktig for Bondelaget, sier Erling Aas-Eng, styremedlem i Bondelaget.

Norsk jordbrukslandskap inneholder mange kulturhistoriske verdier. Bildet viser funnet av Gjellestadskipet i Halden kommune. Skipet ble oppdaget i 2018 sammen med flere overpløyde gravhauger og hustufter på åkerstykket ved siden av Jellhaugen mellom Halden og Sarpsborg. (Foto: Karl Erik Berge)
Norsk jordbrukslandskap inneholder mange kulturhistoriske verdier. Bildet viser funnet av Gjellestadskipet i Halden kommune. Skipet ble oppdaget i 2018 sammen med flere overpløyde gravhauger og hustufter på åkerstykket ved siden av Jellhaugen mellom Halden og Sarpsborg. (Foto: Karl Erik Berge)

Neste uke får vi vite hvorvidt Stortinget er villige til å skåne norske bønder for betydelige og urimelige merkostnader i forbindelse med arkeologiske utgravninger, skriver Norges Bondelag i en pressemelding.

– Bonden risikerer i dag å måtte dekke kostnadene til omfattende arkeologiske utgravinger ifm. utvikling av sin eiendom. I enkelte tilfeller har kostnadene knyttet til slike utgravinger vært så omfattende at det har truet med å knekke økonomien på gardsbruket, sier Erling Aas-Eng, styremedlem i Bondelaget.

Organisasjonen har forventninger om at §10 i Kulturminneloven nå får et innhold som ivaretar jordbrukets særlige stilling ift. kulturminner og arkeologiske utgravinger,

Risikerer store kostnader

Da mat- og landbruksproduksjon er stedbunden næring, er det få om ingen alternative nye produksjonsarealer eller byggetomter. I disse områdene risikerer gårdbrukerne store ekstra kostnader til arkeologiske utgravinger, skriver Bondelaget.

I et mye omtalt tilfelle i 2018 fra Rogaland ble kostnaden til utgravinger anslått til 700 000 kroner for kartleggingen av arealet til en fjøstomt som gårdbrukeren skulle betale.

Annonse

Bondelaget var aktivt engasjert i denne saken, men Riksantikvaren fastholdt sitt vedtak om avslag på søknad om støtte til arkeologiske utgravninger.

Krever at staten må dekke utgifter

Bondelaget har videre tatt opp saken med Stortinget og Familie og kulturkomiteen, og vært svært tydelige på at staten må dekke utgifter til arkeologiske arbeider i landbruksnæringen så lenge formålet ved tiltaket er matproduksjon og nødvendige bygninger i produksjon.

Regjeringa avviste i utgangspunktet dette, men skriver på side 75 i Meld. St. 16 (2019–2020) «Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold» at:

«Regjeringen mener likevel det er grunnlag for å se nærmere på om landbruksnæringen blir urimelig belastet og vurdere hvordan dette eventuelt kan ivaretas gjennom å utarbeide nærmere retningslinjer for «særlige grunner», jf. kulturminneloven § 10.».

Komiteen har frist for å avgi innstilling 9. juni, altså tirsdag om en uke. Da vil det komme for en dag hvorvidt komiteen tar Bondelagets innspill til følge, slik at bønder slipper den urettferdige kostnad og ulempe slike utgravninger medfører.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn