Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går mot forbud av utenlandske treslag

«Vi har ikke funnet grunnlag for å peke ut treslag med en så betydelig risiko at et forbud anses som nødvendig for på kort og lang sikt unngå vesentlige følger for det biologiske mangfoldet», skriver utvalg.

Bildet viser skogreising i Vesterålen, sitka-gran og vanlig gran i plantefelt. (Foto: Arne Steffenrem, Nibio)
Bildet viser skogreising i Vesterålen, sitka-gran og vanlig gran i plantefelt. (Foto: Arne Steffenrem, Nibio)

Et forbud mot utenlandske treslag vil redusere opptak og lagring av karbon i norske skoger, og føre til at den framtidige tilgangen på skogråstoff blir mindre, skriver et utvalg som har utredet et eventuelt forbud mot utenlandske treslag i Norge.

I oppsummeringen av funnene i rapporten, skriver utvalget:

«Utenlandske treslag er allerede spredt vidt i norsk natur. Direktoratenes vurdering er at en styrt bruk av utenlandske treslag av et omfang som lagt til grunn i utredningen ikke vil medføre en vesentlig merbelastning for det biologiske mangfoldet på kort og lang sikt.

Vil redusere opptak og lagring av karbon

Direktoratene mener at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan ivaretas på en balansert måte gjennom forvaltning etter forskrift.

Annonse

Et forbud mot utenlandske treslag vil redusere opptak og lagring av karbon i norske skoger, og føre til at den framtidige tilgangen på skogråstoff blir mindre».

Den 1. januar 2016 tredde en ny forskrift om fremmede organismer i kraft. Da ble det krav om en aktsomhetsvurdering. Det vil si at den som planter, så langt det er mulig, er ansvarlig for å forhindre uheldige konsekvenser for det biologisk mangfoldet i området.

– Viktig bidragsyter i et klimaperspektiv

Styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund er glad for konklusjonen i utredningen.

– For det første er vi opptatt av at beslutninger og skogforvaltningen skal være faglig basert. Her har vi en tverrfaglig utredning som både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har lagt sine faglige vurderinger inn i, og konkludert med at de ikke ser behov for et forbud mot utenlandske treslag for å ivareta det biologiske mangfoldet, sier Veum til skog.no.

– Samtidig peker rapporten på at utenlandske treslag kan være en viktig bidragsyter i et klimaperspektiv, og at vi med det for øyet bør ha mulighet til å bruke de beste treslagene som klimaskog i framtiden, sier Veum.

Neste artikkel

Per Aas til minne