Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lisensjakt på ulv lovlig i Sverige

Ingen rettslige hindringer hos söta bror.

Også i Sverige har miljøorganisasjoner forsøkt rettens vei for å hindre lisensjakt på ulv. Lille nyttårsaften tapte de i Högsta förvaltningsdomstolen, skriver svenske ATL. Länsstyrelse tilsvarer norske fylkesmenn.

– Den beslutede lisensjakten etter ulv 2016 oppfylte samtlige forutsetninger i forhold til 23 c § i jaktforskriften. Det vil si at det ikke fantes annen lempelig løsning, jakten skulle ikke ha forvansket opprettholdelsen av en gunstig bevaringsstatus for arten i dens naturlige utbredelsesområde, jakten var lempelig med hensyn til stammens størrelse og sammensetning og skulle ha skjedd selektivt og under strengt kontrollerte forhold. Länsstyrelsen har således hatt grunnlag for sin beslutning, skriver retten i dommen.

Dommen kan leses her, og innebærer at det ikke er noe i veien for å lisensjakt på ulv i 2017. Lisensjakten varer i Sverige fra 2. januar til 15. februar, men på tross av seier i retten er jegerne ifølge ATL forsinket på grunn av snømangel.

Parallell til Norge

Da klima- og miljøminister Vidar Helgesen før jul avlyste ulvejakten i Norge begrunnet han det med at to av tre krav ikke var innfridd. Kravene minner om de svenske, men krever i tillegg at ulven skal utgjøre et skadepotensial.

– Den krever skadepotensial for at det skal være adgang til lisensfelling, det er et av tre vilkår som loven, sier Helgesen.

Det er enda et vilkår regjeringen mener ikke er oppfylt, nemlig at det er alternativer til felling i ulvesona. Alternativet er såkalt rovviltsikre gjerder.

– Det tredje vilkåret er at jakten ikke skal true bestanden av ulv, og det vilkåret er oppfylt, sier Helgesen.

Skadepotensial

Annonse

I Naturmangfoldsloven § 18 står det "Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom." Lovavdelingen i justisdepartementet mener ulven som skulle felles ikke utgjør et klart nok skadepotensial for sau i beiteprioritert område og at rovviltsikre gjerder er et godt alternativ i ulvesona.

– Det lovavdelingen vurderer er hvordan loven skal anvendes i situasjonen. Det har vært riktig å gi lovavdelingen informasjon rundt bestanden. De har fått informasjon, ikke bare fra Klima- og miljødepartementet, men også fra andbruksdepartementet

I informasjonen fra landbruksdepartementet står det at det er godt dokumentert at også norskfødt ulv streifer og gjør skade på beitedyr utenfor ulvesonen.

Bernkonvensjonen

Helgesen mener Bernkonvensjonen hindrer Norge fra lisensjakt på ulv i ulvesona.

– Det foreligger et bestandsmålvedtak og en lov. Begge deler er gitt av Stortinget, og loven er også forankret i internasjonale forpliktelser gjennom Bernkonvensjonen. Det er naturlig å drøfte dette med partiene som inngikk ulveforliket, sier han.

I Bernkonvensjonens § 9 er alvorlige tap av husdyr listet opp som en av grunnene som gjør det lovlig å felle ulv.

Neste artikkel

WWF tapte ulverettsaken mot staten