Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vegvesenet på feil veg

Statens Vegvesen anbefaler å legge vekk to av tre alternative trasevalg for utbygging av ny firefelts motorvei mellom Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland.

Vegbyggernes foretrukne alternativ kan i verste fall resultere i nedbygging av 2 000 dekar matjord. Det møter bred motstand blant lokalpolitikere, Jordvernforeningen og Bondelaget i Rogaland.

Jordvernforeningen i Rogaland mener Vegvesenet opererer på siden av samfunnets målsettinger om å spare dyrka jord (se sak side 6-7). De mener det er det dårligste alternativet for matjorda som er valgt, og at det politiske miljøet holdes for narr ved at ikke alle traséalternativer er konsekvensutredet skikkelig.

Hvis ikke alle steiner er snudd før man konkluderer, og det båndlegges mer matjord enn nødvendig, så er det i høyeste grad kritikkverdig. 2000 dekar tilsvarer 8,5 gjennomsnittsbruk i Norge, der man ved å dyrke gjennomsnittsavlinger med korn kan høste 1,6 millioner brød, hvert år i all fremtid.

Annonse

Statens Vegvesen bør ta inn over seg hva som skjer av teknologisk utvikling når de prosjekterer nye veger. Mens verdien av matjord må hensyntas i et evighetsperspektiv, vil verdien av å asfaltere fire kjørefelt gjennom matfylket Rogaland sannsynligvis ha endret seg på bare 10-20 år.

Vi ser allerede nå konturene av en fremtid der autonome kjøretøy gjør det mulig å avvikle passasjer- og godstrafikk sikrere og mer effektivt på smalere veger enn vi bygger i dag. Selv direktøren i Vegdirektoratet, Terje Moe Gustavsen, uttalte til NRK i sommer at det går an å holde mye høyere fart og kjøre tettere når datamaskinene overtar kjøringen.

Tall fra SSB og Nibio, viser at det hvert eneste år mellom 2004-2015 i snitt ble bygget ned over 8000 dekar matjord. Stortinget satte i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av matjord skal ned til maks 4000 dekar i året innen 2020.

Da er det galskap at det planlegges en vegstrekning på 12 mil som sluker halparten av denne «kvoten» for omdisponeringer.

Neste artikkel

– Dette blir for passivt!