Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kumøkk fra vest til øst gir miljøgevinst

Kan erstatte fosfor i mineralgjødsel i framtida.

Fra vest til øst: Miljøet vil tjene på omfordeling av fosforholdig husdyrgjødsel fra Rogaland til Akershus, viser forskningen. (Foto: Dag Idar Jøsang)

Forsker Ola Stedje Hanserud ved Nibio har ledet en studie, som en del av sitt doktorgradsarbeid, for å kartlegge miljøkonsekvenser ved å transportere husdyrgjødsel fra Rogaland til kornområder i Akershus.

Konklusjonen er at potensialet kan være stort. En slik omfordeling kan bidra til at fosforet som finnes i omløp blir bedre utnyttet. Fosfor i mineralgjødsel utvinnes fra gruver og er ikke en fornybar ressurs.

– Ved å omfordele husdyrgjødsla fra vest til øst unngår vi opphoping av overflødig fosfor og utslippsrisiko i vest, samtidig som den kan erstatte mye bruk av mineralgjødsel i øst. En slik omfordeling kan også gi andre positive miljøeffekter, særlig hvis vanninnholdet i husdyrgjødsla blir redusert før transporten finner sted, sier Hanserud i en pressemelding fra Nibio.

Stor skjevfordeling

Han har tidligere kartlagt tilgangen på fosfor gjennom husdyrgjødsel i norske fylker, og funnet ut at det er snakk om en stor skjevfordeling mellom landsdelene.

– Få husdyr betyr lite husdyrgjødsel på Østlandet, og mange gårder må kjøpe fosforholdig mineralgjødsel. På Vestlandet er situasjonen stikk motsatt. Her er det mest kjøtt- og melkeproduksjon, og dermed hoper det seg opp med husdyrgjødsel.

– Rogaland er i en særstilling, her har de akkumulert fosfor i jorda gjennom mange tiår. Slik opphopning kan utgjøre en fare for miljøet ved at risikoen for avrenning og næringsstofftap øker. Dette kan gå utover bekker og vann. I tillegg er det dårlig utnyttelse av en verdifull ressurs, sier Hanserud.

Tørr masse

Størst gevinst er det hvis vanninnholdet blir redusert før frakt. Hanserud og hans kolleger har sammenlignet flere teknologier, og fant ut at løsningen hvor vannet blir skilt ut ved hjelp av sentrifugalkraft – omtrent som i en vaskemaskin – er den beste.

Det meste av fosforet forblir i det som er igjen og den tørre massen egner seg godt som gjødsel. Ved bruk av skrupresse forsvinner mer av fosforet ut med vannet.

Forskerne har også undersøkt miljøutfordringer knyttet til transporten.

– Summerer vi alt, fra miljøbelastninger ved behandling av husdyrgjødsel til klimagassutslipp fra transportmidler, lønner det seg, sett fra et miljøperspektiv, å frakte overflødig gjødsel fra vest til øst framfor å spre det lokalt. Dersom gjødsla ikke behandles, men fraktes i fullt volum fra Rogaland til Akershus, må den fraktes med skip mesteparten av veien for at vi samlet skal få en klimagevinst, opplyser Hanserud.

Pasteurisering

– Hva med smittefare?

– Vi har tatt med de krav som ligger i dagens gjødselvareforskrift om hygienisering. Dette er en sikkerhet mot smitte. Pasteurisering er en aktuell metode, og sammenlignet med de andre prosessene i studien slår den ikke spesielt ut miljømessig. Det er en fordel å hygienisere og transportere en liten og tørr del av gjødsla.

Rogaland er i en særstilling, her har de akkumulert fosfor i jorda gjennom mange tiår

Ola Stedje Hanserud, Nibio
Annonse

– Hvem skal stå for bearbeiding og transport?

– Antakelig blir det en type entreprenører. Det vil kreve noen investeringer, de beste sentrifugene koster en del, så dette kan bli et marked for aktører som investerer i utstyr, sier Hanserud.

Forsker på økonomien

– Hva med økonomien?

– Den delen er jeg spent på, og i disse dager starter et femårig prosjekt hvor vi blant annet vil kartlegge økonomien. Her vil vi bl.a. snakke med bønder for å få et bedre bilde av både den potensielle mottakerdelen og produsentene av den omfordelte gjødsla. Vi vil også kartlegge økonomiske flaskehalser og barrierer i regelverket.

– Omfordeling i større skala vil trolig først skje når flere faktorer er på plass, som økonomi, regelverk og produktutvikling. En revisjon av gjødselvareforskriften, med strengere krav til utnyttelse av husdyrgjødsel, kan bidra til å få fart på omfordelingen, mener Hanserud.

– Vil leverandører få betalt for gjødsla?

– Betalingsvilligheten vil avhenge av om gjødsla blir sett på som en vare med positiv verdi eller ikke. Ønskesituasjonen er selvfølgelig at omfordeling blir vinn-vinn for både leverandør og mottaker, men om det er mulig å få til vet vi jo ikke ennå. Vi tror at det uansett blir avgjørende at det utvikles husdyrgjødselbaserte produkter som er tilpasset behovene til mottakeren, sier Nibio-forskeren.

Flere fylker på sikt

I tillegg til Rogaland er også husdyrbønder i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland aktuelle leverandører på lengre sikt.

Kornbønder i Akershus og Østfold er spesielt aktuelle mottakere på kort sikt, men etter hvert kan også fylker som Hedmark, Buskerud og Vestfold trenge tilførsel av husdyrgjødsel med fosfor.

Miljøstudiet er et samarbeid mellom forskere fra Nibio, NTNU, Østfoldforskning, NMBU og University of Applied Sciences, Nederland.

– Nederlandske forskere har mye relevant kompetanse på håndtering av husdyrgjødsel. Det er høy dyretetthet i Nederland, og de eksporterer også gjødsel til Frankrike og Tyskland, sier Ola Stedje Hanserud. •

Neste artikkel

Svært alvorleg for fôrsituasjonen