Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine ber om økte kumelkkvoter

Tine foreslår at disponible melkekvoter økes med til sammen om lag 50 millioner liter. Gitt en marginal kvoteutnyttelse på 70 prosent, vil dette gi en økt tilførsel på 30 millioner liter melk, skriver Tine i en pressemelding.

Tine har nå skrevet brev til Landbruks og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag og bedt om økte kvoter for kumelk. 30 mill hel melk

Bakgrunnen for henvendelsen er reviderte beregninger av råvarebehov. Nye beregninger viser en underdekning av melk og fløte tilsvarende 30 millioner liter hel melk for 2012.

Melkeleveransene så langt i år har vært litt bedre enn forutsatt i prognosene fra januar, men etterspørselen etter fettholdige produkt har økt og behovet for bufferlager er oppjustert. Tine ønsker å ta fatt i denne utfordringen så tidlig som mulig, slik at melkeprodusentene får mulighet til å tilpasse seg kvotene. Grunnkvote økte med 1 prosent

Annonse

Fra 1. mars fikk de fleste kumelkprodusenter økt sin produksjonsmulighet med 3 prosent. Økningen skjedde ved at grunnkvoten økte med 1 prosent og forholdstallet for beregning av disponibel kvote med 2 prosentpoeng fra 1,02 til 1,04. Nå ønsker Tine en ytterligere økning på 3 prosentpoeng der forholdstallet for disponible kvoter økes til 1.07.

Det er Landbruks og Matdepartementet som fastsetter kvotene i samråd med faglaga i jordbruket. Tine vil informere sine leverandører om departementets vedtak så snart det er klart.

Neste artikkel

Juleulv skaper harme