Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tid for ny Ganefart

Ådne
Publisert: 23.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:12

- Ganefart 2012 vil legge spesielt vekt på at spisestedene ergode på formidling om hva gjestene spiser. Blant annet vil bådemuntlig fortelling og spisekart/annonser telle, sier leder i NorgesBygdekvinnelag, Kathrine Kleveland. Norges Bygdekvinnelag,Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge samarbeider omGanefart.

- Gjennom Ganefart gleder jeg meg til å være med å løfte fram debeste spisestedene som er seg bevisst lokal matkultur, selger dengode historien og har en gjestfri plass klar. Bygdekvinnelagetønsker gjennom Ganefart å få fram skattene som finnes rundt i Norgebåde når det gjelder matretter og råvarer, framholderKleveland.

For å delta i Ganefart må spisestedet melde seg på konkurransenpå nettstedet ganefart.no. Ut fra bestemte kriterier søknadenefiltreres, og de som fyller kriteriene vil bli besøkt av enfylkesjury.

Les også: Gloppen hotell vant årets Ganefart

Tilgjengelig for allmennheten

Kriterier for deltakelse er:

Spisested som ligger langs veien, på land og til vanns.Spisestedet trenger ikke nødvendigvis å ligge ved en utfartsåreeller stamvei. Det kan like gjerne være en destinasjon i seg selv,men det er et kriterium at stedet er tilgjengelig forallmennheten.

Spisestedet skal ha faste åpningstider i perioden mai tilseptember

Antall sitteplasser er ikke av betydning, og spisesteder somikke tilbyr sine kunder sitteplasser har anledning til å delta ikonkurransen.

Spisesteder som ligger i sentrum av Oslo, Bergen, Trondheim ogStavanger har ikke anledning til å delta i konkurransen.

Åtte regioner

Et mål med Ganefart er å styrke de respektive regionenes reiseog næringsliv ved å satse på mat og matkultur, framholderKleveland.

I Ganefart-sammenheng blir landet inndelt i åtte regioner somfølger Mattilsynets regiongrenser. Disse åtte er: Finnmark ogTroms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, Sogn ogFjordane og Hordaland, Rogaland og Agderfylkene, Telemark, Vestfoldog Buskerud, Oppland og Hedmark, og Oslo, Akershus og Østfold.

Det kåres én vinner i hver region, og landsvinneren blir kåretblant de åtte regionvinnerne.

Alle gjester som besøker et spisested som er med i Ganefart 2012inviteres til å stemme på spisesteder de er fornøyde med.Avstemningen skal gjøres ved å sende en SMS eller på nett innen 15.august. En person kan bare stemme på et spisested én gang.

Vurderingskriteriene er bevisst bruk av lokale råvarer, at detserveres tradisjonsmat eller retter som er typiske for regionen,formidling av stedets og rettens historie vektlegges, og atgjestene føler seg velkomne og hygger seg under måltidet.

Premiering

Årets landsvinner vil få prisen 50.000 kroner, som deles ut påreiselivskonferansen på Sundvolden 24. oktober.

De åtte regionvinnerne og vinner av Gjestens beste blir inviterttil Oslo som Ganefarts gjester i ett døgn ved åpningen av messenMatstreif 7.- 8. september. I tillegg blir de regionale kåringenemarkedsført i ulike media.

Gjester som har stemt på Gjestens beste er med i trekningen omen middag for to og ti bokpremier.

Frist for spisestedene selv til å sende inn påmeldingsskjemaeter 1. juni.

Alle spisesteder som sender inn påmeldingsskjemaet før 15. maier med i trekningen om en premie på 5000 kroner.

Spisestedene profileres gjennom hele sommersesongen påganefart.no. Nettsiden utstyres med kart slik at publikum kan finnefram til spisestedene mens de er på veien.

Alle påmeldte spisesteder får et anonymt besøk av en jury iløpet av sommeren. Juryen gjør en vurdering og gir spisestedet entilbakemelding på hvordan de opplevde besøket ut fra premissene forkonkurransen. På bakgrunn av disse besøkene tas det ut trekandidater i hvert fylke. Disse stedene blir nærmere studert ogvurdert av regionale juryer som kårer de regionale vinnerne.

De åtte regionale vinnerne blir vurdert av en nasjonal jury somkårer landsvinneren.