Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Plan for jordvern i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har ferdigstilt Jordvern i Nordland - Fylkesmannens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2011-2020. Første del av planen inneholdt mål og strategier og ble vedtatt i april 2011. Nå er hele planen, som også inkluderer tiltak og lokale eksempler (Nordlandsbilder) ferdigstilt, melder Fylkesmannen i Nordland.

Det er tallfestet et mål om at under 400 dekar dyrka jord skal disponeres til andre formål enn jordbruk per år i Nordland.

Les også: Bondekamp for grønn E16 Seks strategier

For å følge opp målet har Fylkesmannen seks strategier. Strategiene er:

1) Synliggjøre viktige jordbruksområder 2) Sette fokus på jordvern i større utbyggingsområder 3) Hindre tap av jord, samt å redusere konsekvensene av tap, gjennom planprosesser 4) Følge opp statistikk over endring av dyrka og dyrkbar jord 5) Bevisstgjøre og veilede om jordvern 6) Bidra til et aktivt landbruk generelt Jordvern i praksis

Annonse

Fylkesmannen vil arbeide aktivt for å fremme landbrukets interesser og jordvernet spesifikt i fylkeskommunens regionale plan for Nordland - inklusiv Arealpolitiske retningslinjer - som skal vedtas desember 2012. Fylkesmannen skal også utarbeide et veiledningshefte for jordvern i kommunal praksis.

Basert på kommunenes rapportering av kommende, store utbyggingsplaner, vil Fylkesmannen følge opp jordverninteressene i sin dialog med kommunene gjennom kommunedialogen, der både politisk og administrativ ledelse er samlet. Fylkesmannen vil dessuten bidra til at kommunene i større grad enn i dag informerer og bevisstgjør om jordvernets betydning.

Les også: Innsnevra politikarar

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018