Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Plan for jordvern i Nordland

Bondebladet.no
Publisert: 07.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 11:57

Fylkesmannen i Nordland har ferdigstilt Jordvern i Nordland -Fylkesmannens strategiske plan for forvaltning av jordbruksareal iNordland 2011-2020. Første del av planen inneholdt mål ogstrategier og ble vedtatt i april 2011. Nå er hele planen, som ogsåinkluderer tiltak og lokale eksempler (Nordlandsbilder)ferdigstilt, melder Fylkesmannen i Nordland.

Det er tallfestet et mål om at under 400 dekar dyrka jord skaldisponeres til andre formål enn jordbruk per år i Nordland.

Lesogså: Bondekamp for grønn E16

Seks strategier

For å følge opp målet har Fylkesmannen seks strategier.Strategiene er:

1) Synliggjøre viktige jordbruksområder
2) Sette fokus på jordvern i større utbyggingsområder
3) Hindre tap av jord, samt å redusere konsekvensene av tap,gjennom planprosesser
4) Følge opp statistikk over endring av dyrka og dyrkbarjord
5) Bevisstgjøre og veilede om jordvern
6) Bidra til et aktivt landbruk generelt

Jordvern i praksis

Fylkesmannen vil arbeide aktivt for å fremme landbruketsinteresser og jordvernet spesifikt i fylkeskommunens regionale planfor Nordland - inklusiv Arealpolitiske retningslinjer - som skalvedtas desember 2012. Fylkesmannen skal også utarbeide etveiledningshefte for jordvern i kommunal praksis.

Basert på kommunenes rapportering av kommende, storeutbyggingsplaner, vil Fylkesmannen følge opp jordverninteressene isin dialog med kommunene gjennom kommunedialogen, der både politiskog administrativ ledelse er samlet. Fylkesmannen vil dessuten bidratil at kommunene i større grad enn i dag informerer og bevisstgjørom jordvernets betydning.

Lesogså: Innsnevra politikarar