Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura er oppe av grøfta og øker farten

Ådne
Publisert: 03.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:11

Sverre Lang-Ree, som er svineprodusent i Stange i Hedmark ogleverandør av grisen som blir til Santa Kristina-skinka, legger tilat nå går ting bedre: Vi er oppe av grøfta - i riktig kjørebane ogvi øker farten.

- Men faren er ikke over, vi kjører på en motorvei, og skal oppi mye høyere hastighet. Resultatene må bedres og vi kan ikke slappeav, framholder Lang-Ree, som er regionleder for Hedmark iNortura.

Rollefordeling

Etter vedtaket i Norturas årsmøte om å endre eierorganiseringsom er avgjørende for å bli en mer effektiv organisasjon, blirneste oppgave å se på rollefordeling mellom styret,administrasjonen, regionene og andre tillitsvalgte.

Styrerollen i Nortura er i dag for omfattende. Styrekandidaterblir forespeilet en 50 prosents arbeidsbelastning. Dette er ikkeriktig ressursbruk og prioritering av styrets kapasitet, slårSverre Lang-Ree fast.

For omfattende

Det mest alvorlige, ifølge Lang-Ree, er at styrekandidater medønsket bakgrunn og kompetanse ikke kan ta på seg vervet, fordi detblir for omfattende å kombinere med drifta eller jobb.

Styremedlemmer må nemlig i større grad prioritere selvestyrearbeidet.

- Administrasjonen og regionleddet kan ta et større ansvar ogoverta flere av de oppgavene som ligger utenfor styrerommet, menerLang-Ree.

- Vi som eiere må akseptere dette, og ikke forvente å få tilgangpå styremedlemmer i alle sammenhenger. Hvis ikke blir vi eiereflaskehalsen i den videre utviklingen av Nortura.

Satt på spissen: Det må aldri bli viktigere at vi harstyremedlemmer som har tid til å reise rundt og forklare hvorfordet går dårlig i Nortura, enn å få tak i de folka som kan skapegode resultater, sier Sverre Lang-Ree.

Les også: Fra 11 til seks regioner i Nortura

Tilførsler

For å oppnå effektiv drift og effektivt kunne utøve rollen sommarkedsregulator, må vi ha gode tilførsler. I de siste åra har vimistet større volum. Denne situasjonen er vi nødt til å snu. For åklare dette må vi gjøre tre ting, mener Lang-Ree:

Nortura må drives så godt at vi kan gi gode priser.

Bemanne medlemssida slik at vi har ressurser til å jobbe medtilførsler.

Vi må ha leveringsbetingelser som er reelle verktøy for å sikretilførsler. Her må vi tørre å utfordre gamle sannheter, og i endastørre grad sikre oss leveringer som er effektive for Nortura.Alternativet er at konkurrentene tar disse volumene, og reduksjoneni tilførslene til Nortura øker ytterligere, sier SverreLang-Ree.

Til slutt sier Lang-Ree at det er synd at man på årsmøtet ikkeklarte å få to tredjedels flertall for å redusere størrelsen påstyret fra 14 (9+5) ned til 11 (7+4). Et så stort styre på 14jobber ikke effektivt, mener han.