Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer villaksportalen.no

Bondebladet.no
Publisert: 20.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:11

Her har Direktoratet for naturforvaltning (DN) samletinformasjon om vill laks, sjøørret og sjørøye. En kan videre leseom bestandstilstandene, fiskeregler, forvaltningen av laks,sjøørret og sjørøye, og hvilke påvirkningsfaktorer bestandene ståroverfor, skriver DN.

- DN har hatt et langt og nært forhold til villaksen. Helt sidenvi ble opprettet som Direktoratet for jakt viltstell ogferskvannsfiske i 1965 har vi jobbet med å kartlegge og forvaltedenne fascinerende arten og verdifulle naturressursen. Viønsker med denne portalen å gi bedre innsikt i den betydeligeforvaltningsjobben som gjøres og det omfattende kunnskapsgrunnlagetvi bygger på, sier Janne Sollie, direktør for DN.

Kunnskap og status

DN i fikk i 2011 i oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) ålage en slik portal. MD ønsket å samle og tilgjengeliggjørekunnskap om, og status for bevaring av vill laksefisk ogbetydningen av ulike påvirkningsfaktorer.

- Vi opplever at laks, sjøørret og sjørøye er et av våre områderhvor det er mest interesse fra publikum og andre deler avforvaltningen. Både fiskere, elveeiere, naturvernere og andrenæringsinteresser er opptatt av villaksen. Det er kanskje ikke sårart: den er nærmest en ikonisk art med stor økonomisk og kulturellverdi.

Større ansvar på Norge

En av tre atlantiske laks kommer fra norske vassdrag. Dessverreer den atlantiske laksestammen blitt kraftig redusert desiste tiårene, og vi mottar stadig rapporter om at laksen alleredeer akutt utrydningstruet i deler av utbredelsesområdet.

- Klimaendringene kan presse laksen ytterligere nordover, og vikan derfor forvente at vi i framtiden får et enda størreinternasjonalt ansvar for denne arten. Tilstanden for de norskelaksebestandene kan bli avgjørende for artens overlevelse, sierSollie.