Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondekamp for grønn E16

Bondebladet.no
Publisert: 25.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 11:58

Flere av traséforslagene til ny E16 i Buskerud kan legge beslagpå arealer av distriktets beste dyrkbare jord. Derfor møtte rundt40 bønder og lokalpolitikere fram da Norderhov Sogneselskapinviterte til orienteringsmøte med Statens Vegvesen på Ringerikesmuseum. Etterpå var det busstur til de flotteste jordbruksområdenepå Steinssletta, Vik, Røyse og Helgelandsmoen, der traseer erforeslått å gå.

29 alternativer

Fra Statens vegvesen møtte planleggingsansvarlig Gert Myhren ogFrode Bye, fagansvarlig for konsekvensutredningen på flere felt -deriblant arealbeslag av dyrkbar mark. 29 alternative løsninger,fordelt på fem korridorer, er foreslått. Bøndene er opptatt av å fåden beste løsningen for alle.

- Det synes å være alternativet "grønn korridor". Den erkortest, og berører minst matjord. Da kan den gamle E16 bestå sombygdevei. Da kan hele strekningen på nye E16 bygges uten å sjeneredagens vei. Og denne strekningen er den enklest å få når nyeRingeriksbanen kommer, mener bøndene.

- Den gule korridoren gjennom Åsa kommer neppe. Den er trafikaltdet dårligste alternativet og vil gi en halv mil lengre reisevei.90 prosent vil derfor velge den gamle veien, sa Gert Myhren.

Les også: - Jordvern oversett i landbruksmeldinga

80 prosent kornarealer

Frode Bye orienterte blant annet om konsekvenser for natur- ogkulturmiljø og naturressurser. I planarbeidet settes fokus påbeslag og tap av produktivt skogareal og dyrket/dyrkbar jord, samtforurensning av jordbruksjord. Utredningen skal gi et anslag avhvor mye av produksjonen som blir redusert som følge avveiutbyggingen.
- 80 prosent er kornarealer. Ut fra produksjon per dekar, blir detet tap på 260 tonn korn per år, sa Frode Bye.

- Hvorfor ikke legge nye E16 og nye Ringeriksbanen i sammekorridor? ble det spurt fra de fremmøtte, som er bekymret for åmåtte avgi enda mer dyrkbar jord i fremtiden.

Blant spørsmålene var også størrelsen på planlagte kryss,bussholdeplasser og pendlerparkeringer som vil sluke enda mermatjord. Jan Fredrik Hornemann på Stein gård, grunneier påSteinssletta, trakk fram hensynet til våtmarksområdene.Ramsar-konvensjonen kan presse fram føringer på bekostning avdyrket mark.

- Hva med å legge E16 i lang undersjøisk tunnel eller i bruover, var et annet spørsmål. Og det vil en risikoanalyse snart gisvaret på.

Les også: Rogaland framleis på topp i nedbyggjing