Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondekamp for grønn E16

Flere av traséforslagene til ny E16 i Buskerud kan legge beslag på arealer av distriktets beste dyrkbare jord. Derfor møtte rundt 40 bønder og lokalpolitikere fram da Norderhov Sogneselskap inviterte til orienteringsmøte med Statens Vegvesen på Ringerikes museum. Etterpå var det busstur til de flotteste jordbruksområdene på Steinssletta, Vik, Røyse og Helgelandsmoen, der traseer er foreslått å gå. 29 alternativer

Fra Statens vegvesen møtte planleggingsansvarlig Gert Myhren og Frode Bye, fagansvarlig for konsekvensutredningen på flere felt - deriblant arealbeslag av dyrkbar mark. 29 alternative løsninger, fordelt på fem korridorer, er foreslått. Bøndene er opptatt av å få den beste løsningen for alle.

- Det synes å være alternativet "grønn korridor". Den er kortest, og berører minst matjord. Da kan den gamle E16 bestå som bygdevei. Da kan hele strekningen på nye E16 bygges uten å sjenere dagens vei. Og denne strekningen er den enklest å få når nye Ringeriksbanen kommer, mener bøndene.

- Den gule korridoren gjennom Åsa kommer neppe. Den er trafikalt det dårligste alternativet og vil gi en halv mil lengre reisevei. 90 prosent vil derfor velge den gamle veien, sa Gert Myhren.

Les også: - Jordvern oversett i landbruksmeldinga 80 prosent kornarealer

Frode Bye orienterte blant annet om konsekvenser for natur- og kulturmiljø og naturressurser. I planarbeidet settes fokus på beslag og tap av produktivt skogareal og dyrket/dyrkbar jord, samt forurensning av jordbruksjord. Utredningen skal gi et anslag av hvor mye av produksjonen som blir redusert som følge av veiutbyggingen. - 80 prosent er kornarealer. Ut fra produksjon per dekar, blir det et tap på 260 tonn korn per år, sa Frode Bye.

Annonse

- Hvorfor ikke legge nye E16 og nye Ringeriksbanen i samme korridor? ble det spurt fra de fremmøtte, som er bekymret for å måtte avgi enda mer dyrkbar jord i fremtiden.

Blant spørsmålene var også størrelsen på planlagte kryss, bussholdeplasser og pendlerparkeringer som vil sluke enda mer matjord. Jan Fredrik Hornemann på Stein gård, grunneier på Steinssletta, trakk fram hensynet til våtmarksområdene. Ramsar-konvensjonen kan presse fram føringer på bekostning av dyrket mark.

- Hva med å legge E16 i lang undersjøisk tunnel eller i bru over, var et annet spørsmål. Og det vil en risikoanalyse snart gi svaret på.

Les også: Rogaland framleis på topp i nedbyggjing

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018