Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmye fjellrev i Dovrefjell

Tiltakene for å berge den truede fjellreven har vært så vellykkede at det er håp for at fjellreven også kan etablere seg i området mellom de to fjellpartiene, skriver Direktoratet for naturforvaltning (DN). Mye lemen

Sommeren 2011 ble et bra år for fjellreven med god tilgang på lemen og smågnagere. Flere fjellrevkull en på svært lenge ble registrert, både i Norge og Sverige. På Dovrefjell og Helags i Jämtland er det over flere år gjennomført tiltak for å reetablere og øke bestanden av fjellrev.

De siste årene har bestandene i disse områdene økt kraftig og representerer i dag fjellområdene med høyest tetthet av fjellrev i Skandinavia.

- Vi er utrolig stolte og glade for den fremgangen vi har fått til for den kritisk truede fjellreven. Tap av naturmangfold er det største miljøproblemet vi står overfor både i Norge og globalt ved siden av klimaendringer. For å snu utviklingen er vi helt avhengige av at negativ menneskelig påvirkning begrenses, men gjennom slike bevaringstiltak kan vi til en viss grad motvirke tapet av arter, sier Janne Sollie, direktør i DN. Norsk-svensk samarbeid

Annonse

I vinter har Statens naturoppsyn og Naturbevakere i Jämtland registrert stor aktivitet av fjellrev i områdene mellom Dovrefjell og Helags. Aktiviteten er registrert gjennom det norsk-svenske samarbeidsprosjektet Felles Fjellrev som har som formål å øke bestanden av fjellrev i fjellområdene mellom Børgefjell i nord, Helags i øst og Dovrefjell i sør.

- På norsk side har vi registrert fjellrev i flere områder der vi ikke har hatt aktivitet på mange år. Observasjonene er gjort i områdene som ligger mellom kjerneområdene Dovrefjell og Helagsfjella. Sylan og Kjølifjellet i Tydal og Holtålen utpeker seg spesielt med stor aktivitet. Også i Knutshø og på Dovrefjell er det aktivitet på omtrent samtlige lokaliteter det registreres fjellrev, sier Tord Bretten i Statens naturoppsyn.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018