Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Geita doblar dekningsbidraget

Hallvard og Anna Olaug Veen driv gard på Veen i Bjerkreim kommune i Rogaland. Dei har valt å konvertera frå kumjølk til geitemjølk etter forholdstal 1:1. I løpet av dei siste månadene har Hallvard vore travelt oppteken med å byggja kufjøset om til geit.

I alle år har Hallvard og Anna Olaug produsert både ku- og geitemjølk, samt storfe- og lammekjøt. Kumjølkskvoten var på rundt 70.000 liter, og geitemjølkskvoten på 30.000 liter. Buskapen besto av 12 kyr med 50 prosent påsett, 80 geiter og 35 vinterfôra sau.

Hallvard og Anna Olaug driv i tillegg Veen Gardscamping, med utleige av hytter. Her er éi stor hytte og ni små, samt plass for oppstalling av 60 campingvogner.

Geitene er mine dyr!

- Kufjøset frå 1955 var gamalt og nedslite, og måtte i tilfelle påkostast mykje for å tilfredsstilla dagen og framtida sine krav til storfehald. Det er heller ikkje driftsøkonomisk forsvarleg å byggja nytt lausdriftsfjøs til ein kvote på berre 70.000 liter, seier Hallvard Veen.

- Men, viss det hadde vore nødvendig, så skulle me nok fått dette til også, understrekar han.

- Eg er imidlertid svært glad i geiter; dei er mine dyr! Når mulegheitene for full konvertering var på plass, bestemte me oss for å satsa fullt og heilt på geitemjølksproduksjon for å få ein meir rasjonell og framtidsretta produksjon.

I og med at Bjerkreim ligg i satsingsområdet for geitemjølk og Tine var positiv til saka, har Statens landbruksforvaltning innvilga søknaden med overføring av kukvoten med forholdstalet 1:1 frå 1. august 2009.

Samla geitemjølkskvote er no på 100.000 liter, og planen er å ha 165 mjølkegeiter, fortel Hallvard Veen.

- Det verkar kanske litt mykje - men eg meiner det er betre å ha noko å gå på, for å kunna sjalta ut dei som eventuelt ikkje held så god kvalitet på mjølka, legg han til.

Eigedomen er på om lag 4000 mål, av dette 102 mål dyrka mark og 25 mål med innmarksbeite.

Topp moderne

Kufjøset ligg vegg i vegg med geitefjøset som vart bygd i 1984. No er kufjøset bygt om til oppstallingsplass for mjølkegeitene og kjea. Eit utvendig, uisolert påbygg på 12 kvadratmeter skal vera gangveg for dyra inn til mjølkestallen.

Det er lagt plastrister i begge fjøsa, og montert eit felles rullande fôrbrett. I geitefjøset er det også tre kraftfôrautomatar, pluss kraftfôrtildeling i mjølkestallen. Me finn òg eit hydraulisk måkeanlegg. Dessutan er det smittesluse, kontor, dusj og toalett.

Fjøset er kledd og fiksa opp på utsida.

Investeringa er totalt kostnadsrekna til 1,6 millionar kroner. Hallvard og Anna Olaug Veen ynskjer å ta denne investeringa no, seier dei, for å gjera bruket meir attraktivt å overta.

Hallvard har gjort mest muleg av arbeidet sjølv, og reknar med ein eigeninnsats på kring 450.000 kroner. Elles har dei fått tilskot på 225.000 kroner frå Innovasjon Norge Rogaland og rentestøtte til eit lån i SR-Bank på 700.000 kroner.

Mjølkar 150 geiter i timen

Hallvard og Anna Olaug Veen har vore med i det nasjonale prosjektet «Friskare geiter», slik at heile buskapen er «ny».

- Dette var eit veldig godt tiltak for den norske geitenæringa, for å få oppgradert fjøsa og for dyra si velferd, slår Hallvard Veen fast.

Annonse

- Men eg forstår at dei som har både sau og geit vil få eit problem. Dei må me prøva å hjelpa.

I 2008 oppgraderte dei geitefjøset mellom anna med mjølkestall og nytt mjølkeanlegg til ein kostnad på om lag 600.000 kroner. Anlegget har kapasitet til å mjølka ca 150 geiter i timen.

Mjølka går til Tine Haukeli i Øvre Telemark.

- Tankbilen tek økomjølk med seg tilbake til Rogaland, slik at dei aldri går med tomme lass, held Hallvard Veen fram.

Geitemjølka vert hos Tine Haukeli nytta til produksjon av Chevre og Frozen Curd. Sistnemnde er ein ostemasse som vert eksportert til USA.

Satsar også på kjekjøt

Bukkekjea vert fôra fram til dei er minimum 3,5 kilo, og selde vidare til restaurantar i Rogaland.

For desse får Veen 70 kroner per kilo med moms.

- Det vert meir og meir populært med kjekjøt, slik at me vil auka denne produksjonen, fortel Hallvard og Anna Olaug.

Over tid ynskjer dei å foredla meir av geiteprodukta heime på garden. På planleggingslista står eit foredlingslokale, som dei vil innreia til produksjon av geitost.

Driftsplan

Tine Rådgiving har i samarbeid med Veen sett opp driftsplan for åra 2010-2016.

- Hallvard og Anna Olaug Veen har god økonomistyring med lite pantegjeld; om lag 450.000 kroner. Både husdyrproduksjonen og campingplassen hadde i 2009 eit driftsoverskot på rundt 300.000 kroner. I driftsplanen reknar ein med same overskotet frå campingdrifta framover, seier landbrukssjef i Bjerkreim, Gerd Siqveland Engelsgjerd.

Konvertering frå ku- til geitemjølk med forholdstalet 1:1 (det vanlegaste er 1:2) er veldig gunstig. Driftsoverskotet på garden, utanom campingplassen, vil no auka frå 300.000 til 600.000 kroner, ifylgje landbrukssjefen.

Produsenten får om lag 8 kroner per liter for geitemjølka, inklusive kvalitetstillegg som protein og feitt, samt syretal som er særs viktig å halda nede. Dette er den viktigaste prøven dei tek på meieriet, fordi syretal har med smaken å gjera.

- Den norske geita har godt avlsmateriale. Så lenge ein fôrar riktig og driv eit godt avlsarbeid, så held ho topp kvalitet, ifylgje Hallvard Veen.

- I dag er dette bruket på Veen eit av dei få i Bjerkreim der både mannen og kona har garden som heiltidsarbeidsplass. Denne omlegginga av produksjonen gjer at dei kan satsa på dette framover også. Investeringa er driftsøkonomisk forsvarleg, og ein får ei positiv utvikling av eigenkapitalen i driftsplanperioden, held Gerd Siqveland Engelsgjerd fram.

- Geiter er svært gode til å halda vegetasjonen nede og pleia kulturlandskapet. Med store fjell- og utmarksareal, høver denne produksjonen veldig godt på Veen, avsluttar landbruksjef Gerd Siqveland Engelsgjerd i Bjerkreim. BYLINE :

Ådne Aadnesen

Neste artikkel