Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber politikerne ta styring

- Vi er i direkte konkurranse med Sverige, og skogbruket i Sverige har helt andre rammevilkår enn oss. Høyere lønnsnivå og valuta kurs må vi takle, men manglende politisk vilje til å utligne andre konkurranseulemper kan ikke skognæringa godta, sier Mørland.

- Transportkostnadene er langt lavere i det svenske skogbruket enn i det norske. Reglene for tømmertransport inn til anlegg er i utgangspunktet endret til det bedre, og øvre grense er nå 24 meter og 60 tonn. Region Sør

Statens Vegvesen innfører nå 24 meter og 60 tonn totalvekt for tømmertransport på de fleste veistrekningene som tidligere har hatt 22 meter og 56 tonn totalvekt. - Mye tyder på at reglene for lengre og tyngre kjøretøy vil bli tolket mye strengere innenfor region sør enn i resten av landet der det transporteres store tømmervolum. Om det blir slik, vil det slå veldig uheldig ut for skogbruket og tilhørende industri i regionen.

Bergene Holms anlegg på Nidarå skjærer i dag 200.000 kubikk i året, og anlegget er under utvidelse. Det er investert 110 millioner i ny sag og når dette står klart vil Nidarå skjære omtrent 300.000 kubikk årlig. En krone i reduserte transportkostnader per kubikk vil altså direkte utgjøre 300.000 på bunnlinjen. - Konkurranseulempen ovenfor andre regioner vil være tilsvarende, om beslutningen om å holde region Sør utenfor regelendringene opprettholdes. Hev blikket

Johan Mørland mener også at blikket må heves fra utelukkende tømmertransport inn på anlegg, og til transportregler generelt. En tredjedel av sagstokken blir til flis. Denne flisa må videretransporteres fra sagbruk til kai eller til cellulosefabrikker.

Øvre grenser for vogntogene som transporterer flisen er 19,5 meter og 50 tonn. Mørland kan ikke finne noen grunn, teknisk eller med hensyn på trafikksikkerhet, til at vekt og lengde på tømmerbil må være annerledes enn for containerbiler. Denne problematikken gjelder ikke bare i region Sør, men er en konkurranseulempe for skognæringa i hele landet.

- En endring i disse reglene til samme vekt og lengdegrenser som for tømmerbil vil hjelpe betydelig på lønnsomheten hos sagbrukene. Fra 50 til 60 tonn vil utgjøre en betraktelig forbedring av bunnlinjen. I tillegg kommer miljøaspektet: Bare fra dette anlegget vil en slik regelendring kunne redusere antall vogntog på vei fra eller til Åmli med 11 i døgnet. Det må kunne påstås å utgjør en betydelig reduksjon også i redusert dieselforbruk og dermed utslipp. Tåler belastningen

Annonse

Mørland presiser at de fleste veiene vil tåle belastningen dette hadde medført.

- Fra sagbruket på Simonstad går det ut store mengder med ferdigvarer og biprodukter, biproduktene går i stor grad til Rygene eller til kai på Eydehavn. Åmli kommune tok derfor opp spørsmålet med Statens Vegvesen i 2012 om å få lov til å kjøre med multivogntog på strekningene fra Simonstad til Rygene og til kai på Eydehavn, så langt har tilbakemeldingene ikke vært positive. Bruer og vei er kontrollert og har standard til å tåle vogntog på 60 tonn, men det tillates ikke mer enn 50 tonn totalvekt.

- Når det ikke finnes tekniske eller sikkerhetsmessige grunner til å holde fast ved de reglene man har, og disse reglene skaper betydelige konkurranseulemper for norske treprodukter i innlands marked, er det bemerkelsesverdig at det ikke gjøres mer for å endre dette fra politisk hold. Helhetlig næringskjede

Skogen er en næringskjede som henger sammen, og for at skogeier skal ha avsetning og kunne ta ut en gevinst av sin eiendom må sagbrukene ha bedre rammebetingelser. Det må tenkes helhet, og virkemidler må settes inn i alle ledd. Mørland er svært klar på at det ikke er subsidier og støtte han ønsker.

- Jeg ber om forutsigbare, riktige rammevilkår og vilje til å endre til det bedre det som lett kan endres. Lovverket er fortsatt en flaskehals for skogsindustrien og dermed for skogeiers økonomi, sier Johan Mørland.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018