Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reime anker dom

Sagaen om Reimes sauegulv er ikke ferdig.

Dette bildet viser sau på Tulla systemgulv fra Reime. Gulvet er av samme type som det som kollapset, men det er ikke dette spesifikke gulvet. Foto: Dag Idar Jøsang

Reime ble dømt i Jæren tingrett til å betale erstatning for et sauegulv som kollapset. Reime mener dommen bygger på feil premisser og fakta, og har nå bestemt seg for å anke.

– Dommen tar ikke hensyn til at gulvet er dimensjonert i samsvar med den gjeldende europeiske og norske dimensjoneringensnormen for småfegulv. Reime Agri er dømt for at en mindre del av gulvet i storbingeløsningen sviktet på en uforutsett måte da Sinnes hadde nesten dobbelt så mange sauer som anbefalt norm i en del av fjøset, skriver Erik Joa i en pressemelding.

Joa er daglig leder i Reime Agri. Gulvet rettsaken dreide seg om tilhører Kato Sinnes i Rogaland. Det er et av flere gulv fra Reime som har kollapset. Reimes motpart i saken var Gjensidige, som er forsikringsselskapet til Sinnes. Du kan lese hele pressemeldingen fra Reime nederst i saken.

Kollaps

– Det oppstod følgelig belastninger langt over norsk dimensjoneringsnorm. Tingretten mener at Reime Agri skulle hensyntatt dette da gulvkonstruksjonen ble utviklet, skriver han videre.

Retten mente derimot at kollapsen skyldes at gulvet og gulvsystemet ikke hadde "tilstrekkelig bæreevne for den bruken og det formålet det ble kjøpt og solgt for, nemlig vanlig sauehold og fjøsdrift med flere og fleksible binger".

I dommen står det beskrevet hvordan kollapsen skjedde.

"Sinnes og dyrlegen hadde samlet rundt 150 sauer i den ene bingen og på rekke i gangen langs den ene siden av fjøset for vaksinering. Fem av fagverksdrageren brakk ut og cirka 30 kvadratmeter av gulvet kollapset ned i gjødselkjelleren. Rundt 90 sauer falt ned og sto i fare for å drukne. Tre sauer døde, mens de øvrige ble reddet ved at Sinnes fikk åpnet og tappet ned kjelleren."

Utvikling

Reime skriver i pressemeldingen at dragerne som sviktet er dimensjonert etter europeiske og norske normer.

– Man kan hevde at Reime Agri med egne fagfolk med spesiell kunnskap om storbingedrift skulle visst dette som man nå har erfart vet om krefter/belastninger som oppstår i storbingeløsninger. Dragerne er imidlertid dimensjonert etter den europeiske og norske norm for dimensjonering av sauegulv, skriver Joa.

Reime er åpen for at den normen ikke er god nok.

– Det er mulig at standarden har vist seg å bli for svak i ulike planløsninger. Reime Agri ser dette som historien teknisk utvikling som i etterpåklokskapens lys kan lede til at sauefjøsgulvnormen bør oppgraderes, skriver Joa.

Knekk i drager

Reime mener flere fakta ikke kom frem i tingretten. I pressemeldingen skriver de at en av dragerne som sviktet hadde en knekk i motsatt ende av der svikten skal ha oppstått. Den skal også ha vært kappet av med kortere oppleggsflate i denne enden.

Jardar Aas er Gjensidiges advokat i saken.

– Jeg har lest pressemeldingen, og det var ikke så mye nytt. Dette er ting som har vært oppe i tingretten. Det er beskrevet hva Rambøl og retten mener er årsaken til den andre bøyen, nemlig at en sau trolig har truffet drageren i fallet, sier Aas.

Reime tar også opp to andre forhold i kulepunkt, nemlig at gulvet ikke skal ha vært sikret horisontalt og valget av drager.

– Dette er også forhold retten har vurdert, det er ikke noe nytt, sier Aas.

Annonse

Pressemelding

Her kan du lese pressemeldingen fra Reime i sin helhet:

Angående gulvsaken – Gjensidige/Sinnes og dommen i Jæren Tingrett

Kort om dommen

Dommen tar ikke hensyn til at gulvet er dimensjonert i samsvar med den gjeldende europeiske og norske dimensjoneringsnormen for småfegulv. Reime Agri er dømt for at en mindre del av gulvet i storbingeløsningen sviktet på en uforutsett måte da Sinnes hadde nesten dobbelt så mange sauer enn anbefalt norm i en del av fjøset. Det oppstod følgelig belastninger langt over norsk dimensjoneringsnorm. Tingretten mener at Reime Agri skulle hensyntatt dette da gulvkonstruksjonene ble utviklet.

Den teknologiske utviklingen går jevnt og trutt, år for år, på alle områder i samfunnet. Nye driftsløsninger for sau og ulike planløsninger for ominnredning av eksisterende bygg og innredning av nybygg med storbingedrift, begynte først å få utbredelse for ca. 5-6 år tilbake. Man kan hevde at Reime Agri med egne fagfolk med spesiell kunnskap om storbingedrift skulle visst dette som man nå har erfart vet om krefter/belastninger som oppstår i storbingeløsninger. Dragerne er imidlertid dimensjonert etter den europeiske og norske standard norm for dimensjonering av sauegulv. Det er mulig at standarden har vist seg å bli for svak i ulike planløsninger. Reime Agri ser dette som historien om teknisk utvikling som i etterpåklokskapens lys kan lede til at sauefjøsgulvnormen bør oppgraderes. Reime Agri tok tidlig på eget initiativ til passive sikringselement og ellers endringer og økt dimensjonering for dragerne. Reime Agri er av den oppfatning at det ikke forelå uaktsomhet eller grov uaktsomhet i saken mot Gjensidige.

Fakta

Begrepet Tulla systemgulv ble tatt i bruk medio 2014. Reime Tulla golv elementer/ AH1 drager var dimensjonert og tydelig markedsført som golv for 200 kg/m2 med tillegg for sikkerhetsfaktor i henhold til EU og norsk norm for småfegulv (NS-EN 1991-1:2002+NA:2008).

Presentasjonen « Reime framtidsfjøset» som ble brukt under ulike faglige arrangement, kundepresentasjoner og salgsunderlag, har ligget ute på landbruksbygg.no – nå NLR, i mange år. I denne er det et presentasjonsbilde med AH1 drager hvor det klart fremgår dimensjonering 200 kg/m2. Videre at drager/tverrligger kan bestilles i spesial-lengder med økt dimensjonering. Det er solgt og levert tverrliggere med høyere dimensjonering mht. belastning til kunder som har ønsket det.

Under tingrettsprosessen kom det fram at Gjensidige med innleide konsulenter, ikke har klarlagt alle årsaksforhold og bygningstekniske forhold. Reime Agri har måttet kartlegge dette steg for steg. Det viste seg da at

• en av Reime Agri sine AH1 dragerne som sviktet hos Sinnes, hadde en utknekk i motsatt ende av der hvor Gjensidige hevder svikten oppstod. Den samme tverrliggeren var kappet av med kortere oppleggsflate i denne enden. Dette hadde ikke Gjensidige registrert i sine undersøkelser av gulvelementene, hverken under undersøkelse hos Sinnes eller i verksted etterpå. Sinnes kjente heller ikke til at dette var gjort. Det kom fram at det var bygg/plasttelt leverandøren som hadde gjort dette ved montering av overbygningen.

• Gulvet hos Sinnes var ikke stemplet av/sikret horisontalt. Tverrliggerne lå løst oppå murvangene uten horisontal låsing. Søylerekke med Jernbjelke/drager langs midten av gjødselkjelleren var ikke i senter langs hele bygningen.

• Det var brukt IPE 270 bjelke, som gir bare ca. 6 cm opplegg, om tverrliggerne ligger 100 % sentrert. I planskisse/ med snitt av gulv, murvanger, midtdrager/søylerekke utarbeidet av Reime Agri, fremgår det HEB 180 som forslag til bjelke langs midten over søyler. Den har opplegg på ca. 9 cm. Videre utsparing i murvanger slik at tverrliggere låses av. Snitt skissa gir da en god veiledning om fagmessig montering utover underlag for videre detaljprosjektering og dimensjonering av bygningskonstruksjonen.

Rambøll som ble leid inn av Gjensidige har kun sett på selve dragerne og ristene. Videre gjort beregninger for kombinasjoner av disse. Teoretiske beregninger er alltid en forenkling av virkeligheten og det er slik at utfallet av disse endres fort ved endrede forutsetninger. Rambøll konkluderer med at golvet går i brudd med last over norm/standard. Det stemmer med dimensjoneringen. Ved overbelastning vil gulvet kunne svikte.

Videre konkluderer dommen med at kombinasjon stålrist og AH 1 drager/tverrligger utgjør en vesentlig svakhet. Reime Agri har vært uenig i dette, men dette ble ikke hensyntatt i dommen. Reime Agri har i ettertid av dommen gjennomført en rekke beregninger og tester. Særlig har man testet med et så likt gulv oppsett som det var i fjøset hos Sinnes. Testene viser at Rambølls hypotese med årsaksforhold og svakhet der plastrister legges i kombinasjon med stålrist, ikke samsvarer med virkeligheten.

Reime Agri mener at årsak til svikten hovedsakelig har sammenheng med manglende opplegg på dragerne og manglende horisontal avstempling i kombinasjon med overbelastning av gulvet.

Det er videre feil i noen forutsetninger for dommen. Det er ikke slik at Reime Agri har levert og fakturert nye tverrliggere/dragere til det nye golvet som er montert hos Sinnes. Løsningen som ble levert er vesentlig mye dyrere både i materiell og montering enn det Reime Agri leverer standard med fagverksdragere AH3. I det nye gulvet til Sinnes er plastristene og stålristene fra det opprinnelige Reime Agri gulvet brukt. Det er videre brukt skipsbulb som tverrliggere/bæringer opplagret på H-bjelker på tvers av lengderetningen. Bygningskonstruksjonen er dessuten vesentlig forsterket/avstivet . Dette ved at H-bjelkene er festet til grunnmurvangene og midtdrager/søylerekke på en slik måte at disse stiver av midtdrager og murvanger.

Reime Agri mener på denne bakgrunn at dommen lider av feil i faktum og rettsanvendelse som må korrigeres gjennom anke til Lagmannsretten.

Med vennlig hilsen

Reime Agri A/S

Erik Joa

Daglig leder

Neste artikkel

Krever ekstra uttak av jerv i Finnmark