Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Delte ut 88 millioner for naturskader i 2017

Vestlandet, Innlandet og Sørlandet ble hardest rammet.

Vått: Det var flom i Agder i fjor høst. (Foto: Mari Usland)

Landbruksdirektoratet ga i 2017 tilsagn om til sammen 88 millioner kroner i naturskadeerstatning.

Flom og skred var de to naturulykkene som ga størst problemer.

Sogn og Fjordane var det fylket som ble klart hardest rammet. Hele 26,4 av de 88 millionene gikk til dette fylket. Under flommen i slutten av juli ble Utvik i Stryn og Gloppen kommuner mest berørt.

Landsoversikten viser at Vestlandet og Innlandet ble særlig hardt rammet i 2017.

Til tross for flom i 2017 på Sørlandet og i Sogn og Fjordane, var det færre erstatningssøknader og lavere utbetalinger enn i et gjennomsnittsår for de siste ti årene.

– Skadene i fjor var godt under gjennomsnittet, og langt unna flomårene 2011 og 2013. Vi er glade for at tallene på skader var moderate i fjor. For de som rammes er det likevel hardt, sier Gunn Eide, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet på direktoratets nettside.

Flom er verstingen

Annonse

For den statlige naturskadeordningen er flom den største skadeårsaken i de fleste år.

Også i 2017 var det flomskader som førte til flest søknader om erstatning og størst utbetalinger. Hele 85 prosent av tilkjent erstatning gjaldt skade etter flom.

2017-tallene viser at det er to gjengangere når man ser på hvilken type skade som folk søker erstatning for.

Skader på veier og broer utgjorde nesten 40 millioner kroner, mens skader på dyrka mark utgjorde nesten 20 millioner kroner av erstatningene.

Ny lov

Den statlige naturskadeordningen ble endret den 1.januar 2017. Da trådte den nye naturskadeerstatningsloven i kraft. Mens man før kontaktet lensmannen søker man nå direkte til Landbruksdirektoratet via nettsiden www.naturskadeordningen.no.

Den statlige naturskadeerstatningen kommer inn ved naturskader som ikke kan forsikres gjennom vanlig privat forsikring.

Landbruksdirektoratet behandlet totalt 634 søknader i 2017.

Neste artikkel

Fikk gjennomslag for flomklage